Erakliendi laen, hea ja soodne laen

NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta.. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel.

Laen | Laenud - Tagatiseta laen 15 minutiga - Laenud.

. Londoni pankadevaheline laenuintress. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki.

Bigbank | Laenudele spetsialiseerunud pank

. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Emissiooni­prospekt/​prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine.

Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Erakliendi laen, hea ja soodne laen. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha.

Erakliendi internetipank | SEB

. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust.

Elektroonika, digikaup, kodutehnika | Klick e-pood

. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Järelmaks – parem kui laen?

Märkused