Ettevõtte asutamine – kõik, mida võiksid teada

Meie spetsialistid abistavad kliente nii hangete läbiviimise, hanke alusdokumentide ettevalmistamise kui ka pakkumuste koostamisega. Meil on märkimisväärne ja pikaajaline kogemus intellektuaalse omandiga seotud kohtumenetlustes. Mittetulundusühingu juhtimine toimub kollegiaalselt, juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ning üldkoosolekul valitud juhatus. Osaühingu võib asutada üks või mitu isikut. MTÜ võib tegeleda majandustegevusega ja saada tulu, mida kasutab eesmärkide saavutamiseks. omavalitsuse täpsusega, tegutsemisaadressi põhikirjas ära tooma ei pea – kirjeldab, millise muutuseni tahetakse oma tegevusega jõuda; mitte tegevus ise, vaid tegevuse tulemus. Koosolekul saate ka kokku leppida, keda nimetate omalt pool asutajateks, kes võivad ettevõtjaportaalis esitada asutamisdokumendid ja avalduse. Esimesed kaks, OÜ ja AS, on enamlevinud tüübid, eelkõige paindlike võimaluste poolest ning ka varalise vastutuse piiratuse tõttu. MTÜ asutamisel ei ole bändide jaoks eraldi vorme – kõik dokumendid on samad, mis ükskõik millise MTÜ asutamisel. Registrisse kandmise kuupäev on see kuupäev, millal kohtu registripidaja vastava kande MTÜ asutamise kohta registrisse teeb. Pole vahet, kas tegemist on füüsilise või juriidilise isikuga.

Advokaadibüroo GAVER

.

Ettevõtlusvormid ja MTÜ -

. Cuesta advokaadid on nõustanud ja esindanud energiaettevõtted võrguettevõtjate ja valitsusasutustega suhetes erinevates küsimustes. Põhikirjaga võib ette näha, mismoodi rahvusvahelises suhtluses MTÜ nime tõlgitakse. Seda saad teha pangalingi kaudu ettevõtjaportaalis esita kandeavaldus äriregistrile Kui dokumendid on korras, teeb register uue mittetulundusühingu kande viie tööpäeva jooksul. Paberkandjal esitatakse registreerimisdokumendid siis, kui kõigil asutajatel või juhatuse liikmetel ei ole võimalik digitaalselt dokumente allkirjastada. Mittetulundusühingute tegevust reguleerib mittetulundusühingute seadus.

Kalendaarne tööajafond 2019 -

. Kui juhatuse liige ettevõtjaportaali sisse logib, näeb ta kohe, millisel temaga seotud isikul on tegelikud kasusaajad määramata. Dokumentide esitamiseks on kaks võimalust: elektroonselt ettevõtjaportaalis paberkandjal registriosakonnale Elektroonset asutamist ettevõtjaportaalis saad kasutada siis, kui kõigil asutajatel ja juhatuse liikmetel on digitaalse allkirjastamise võimalus. Alaealised saavad luua MTÜ eestkostja kirjaliku nõusolekuga. Cuesta nõustab andmekaitse küsimustes erineva majandustegevusega kliente sh tööstus ja seadmete müük, meditsiiniteenused, põllumajandus, väetisetootmine, finantsteenused, hulgi- ja jaekaubandus ja teised. Cuesta nõustab fintech ja plokiahela tehnoloogia küsimustes ning omab selles valdkonnas märkimisväärseid praktilisi kogemusi. Cuesta vaidluste lahendamise töögrupi advokaadid esindavad kliente kõikides äri ja kaubandusega seonduvates vaidlustes nii tsiviil-, haldus- kui ka kriminaalmenetlustes. Mõnikord aga eelistatakse, et just põhikirjast leiaks vastused kõikidele küsimustele MTÜ juhtimisel ja tegevuses. Kui näiteks Prantsusmaa kodanikud soovivad asutada ise MTÜ Eestis, tuleb seda teha samade asutamisdokumentidega, mis Eesti kodanikelgi. Esinemiste eest tasu saamine ja bändiliikmetele tasu maksmine peab olema kooskõlas raamatupidamise- ja maksuseadustega. Lähtuma peab siiski ideoloogiast ning loodava organisatsiooni eesmärgist ja tegutsemispõhimõtetest. Juhatuse liikmed peavad täitma neile seadusega pandud kohustusi, juhtima ja esindama MTÜ-d. Kui kõrvaldate puudused registri määratud ajaks, ei pea teistkordselt riigilõivu tasuma. Me anname nõu iduettevõtetele tööjõu- ja maksunduse, intellektuaalomandi ja tehnoloogia ning ka andmekaitse jt küsimustes. Cuesta teeb koostööd nii finantsjärelevalve subjektidega kui ka Baltikumi ja Euroopa finantsjärelevalve asutustega. Jälgime tehingute valdkonna tendentse ja reageerime kiiresti valdkonna arengutele. Sel juhul on mõistlik asutamislepingut täiendada eeltekstiga – /asutamiskoosolekul osalenud ühenduste nimed/ kogunesid MTÜ asutamise koosolekule ning otsustasid nimetada MTÜ asutajateks /eraisikute nimed/, kes dokumendid allkirjastavad. Kui soovid ühenduse lisada tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, pead ühenduse eesmärgis ja tegevustes selgelt näitama, et ühing tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikult. On väikseid elustiili ettevõtteid, mis tegutsevad väga väikeste mahtudega, aga kuna põhitegevuseks on ettevõtlus ja eesmärgiks ettevõtlustulu saamine, siis MTÜ vormis tegutsemine ei ole siiski korrektne. Kriminaalmenetluses osutatakse õigusabi alates esimestest kriminaalmenetluse toimingutest kuni lõpliku otsuse jõustumiseni. Oleme omandanud tugeva praktilise kogemuse litsentsi- ja frantsiisilepingute koostamisel ja nende sõlmimise nõustamisel. Hea on, kui asutajad kattuvad juhatuse liikmeks nimetatavate isikutega, kuna avalduse peavad ettevõtjaportaalis allkirjastama kindlasti ka juhatuse liikmed. Omame silmapaistvat praktilist kogemust riigihangete, riigiabi ning avalike teenuste regulatsiooni küsimustes. Meie advokaadid on korduvalt esindanud kliente Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonis ning kohtumenetlustes. Lisaks on büroo advokaatidel ulatuslik kogemus kannatanute esindamisel kriminaalmenetluse alustamisel kui selle vältel. MTÜ põhikirjas võiksid olla märgitud vähemalt järgmised punktid: – nime valiku juhised leiad äriregistri teabesüsteemi veebilehelt ja mittetulundusühingute seadusest. Põhikiri ei tohi minna seadusega vastuollu ja seda ei tasu ajada liiga pikaks – seadus reguleerib enamikke olukordi juba piisavalt detailselt. Aktsiaselts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Lõpliku otsuse nime valikul teeb registris ikkagi kohtunik, kes Teie taotlust menetleb. ID kaardiga isikutuvastus laen, kiirlaenud firmadele. Esindame kliente Maksu- ja Tolliameti hinnangute ja haldusaktide vaidlustamisel, analüüsime maksuriske ja esindame kliente maksu- ja tolliküsimusi puudutavates kohtuvaidlustes. Samuti tuleb eestikeelsed dokumendid tõlkida, sest allakirjutajad peavad aru saama, millele nad alla kirjutavad. saa Register on vajalik keskkonna puhtuseks, ehk selgitamaks, kes on siin või välismaalt tegelikult mõne juriidilise isiku taga ja sellest otsesemalt või varjatumalt kasu võib saada. Nimi ei pea tingimata sisaldama täiendit mittetulundusühing, selle asemel võib nimes kasutada täiendit, mis viitab sellele, et tegemist on isikute ühendusega. Cuesta nõustab nii pakkujaid kui hankijaid kõigis riigihankeõigust puudutavates küsimustes. Selliseks täiendiks võib olla näiteks ka ühing, selts, kogu, koda, klubi, föderatsioon, liit, keskliit, ring, sõpruskond, erakond, korteriühistu jne. Siis sa viid ellu oma projekti, saad kogemuse ning ei pea võtma kohustust, mis on sulle liiga koormav ja ebavajalik. Sellisel juhul tuleb notari juurde kaasa võtta mittetulundusühingu asutamislepingu ning põhikirja originaalid ja riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Anname nõu arendusprojektide kõigis staadiumides alates algfaasist st projekteerimise üldküsimused, finantseerimise läbirääkimised, ehitus- ja projektijuhtimine kuni vastava dokumentatsiooni koostamiseni ja lepingute sõlmimiseni. Lisaks intellektuaalset omandit puudutavate tingimuste sätestamisel teenuse osutamise ja töö lepingutes. Raamatupidamislikult ja maksuseadustes ei ole vahet, kas tasu maksab MTÜ või OÜ. Minimaalne asutajate/liikmete arv on kaks. Asutajate allkirjad tuleb dokumentidel aga tõestada notariaalselt. Lisaks omame kogemust transiiti ja transporti puudutavate vaidluste lahendamises sh kohtus. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest. Cuesta eksperdid on andnud nõu Eesti ja Euroopa ettevõtetele äritegevuse Üldmääruse nõuetega vastavusse viimisel. Kodulaenu pakkumisel pakutav intress, lhv kodulaen. Me nõustame nii laenuandjaid kui ka laenusaajaid, laenu taotlemisel, struktureerimisel ja kohustuste täitmise tagamisel. Sihtasutustel ka soodustatud isikud, kui need on põhikirjas määratud. aastast võib kohustuse täitmata jätmise eest määrata trahvi. Puuduste ilmnemisel annab register neist asutajatele teada ning annab tähtaja nende likvideerimiseks. Meie büroo nõustab kliente kõigis finantsõiguse ja finantseerimisega seonduvates küsimustes. Näeme ette võimalikke riske ning pakume klientidele lahendusi nende maandamiseks.. Cuesta advokaadid on osalenud paljudes Üldmäärust puudutavates töögruppides ning on aidanud kaasa uuele regulatsioonile sujuvale üleminekule. Meil on kogemusi laevade registreerimisel, laevadele hüpoteekide seadmisel, laevade arestimisel, vedaja vastutusega seotud küsimustes ning rahvusvaheliste veoteenustega ja saadetistega seotud vaidlustes. Vajadusel esindame ja nõustame teid seoses suhetega kohalike omavalitsuste ja teiste asutustega. Allkirjade õigsust kinnitab notar. Püüame leida võimalusi vaidluse lahendamiseks kohtuvälise kokkuleppega. Loodavale mittetulundusühingule saab panna enamasti endale meelepärase nime, kuid eelnevalt tuleb äriregistri nimepäringust kontrollida, kas see eristub selgelt teiste ühingute nimedest ning ei ole oma tähenduselt eksitava sisuga. Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Dokumendid tuleb kinnitada notariaalselt. Elektroonselt saavad välismaalased asutada MTÜ kui nad omavad e-residentsust. Mõtle koos teiste asutajatega läbi, kui suur on juhatus ja mis on juhatuse liikmete roll. Nime osana saab kasutada lühendit MTÜ. Kohustus ei kehti  korteri- ja hooneühistutele ja teatud sihtasutustele. Omame mitmekülgse praktilise kogemuse klientide esindamises ehitus- ja energiaalastes vaidlustes. Kui aga eesmärgiks ei ole tulu saamine, vaid mõne ühiskondliku eesmärgi täitmine, siis oleks õigem variant mittetulundusühenduse asutamine. Me abistame kliente läbirääkimistes ning tõendusmaterjalide ettevalmistamisel. Cuesta annab nõu finantseerimis– ja krediidiasutustele, e-raha ja makseasutustele, kindlustusandjate ja –vahendajatele, investeerimisühingutele ja fondidele. Aktsionär ei vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest. Lisaks omavad meie spetsialistid pikaajalist kogemust nii hankijate kui ka pakkujate esindamisel nii Vaidlustuskomisjonis kui ka kohtus. Ettevõtte asutamine – kõik, mida võiksid teada. MTÜ loomisele ei ole kunagi mõelnud ning eriti ei näe ennast organisatsiooni kas juhi- või liikmena. Cuesta ekspertidel on samuti laialdane kogemus finantsõiguse alaste vaidluste ning finantsjärelevalve menetluste osas. Kui nemad on sellest huvitatud, võid saada projektijuhiks ning realiseerida oma idee MTÜ abil. Cuesta advokaadid koostavad intellektuaalse omandiga seotud lepinguid Intellektuaalse omandi loomise, omandamise, võõrandamise kohta. Vaata elektroonilise asutamise sammsammulist juhendit  või all olevat videojuhendit. Maksekorralduse täitmise selgituse ja viitenumbrid leiad justiitsministeeriumi veebilehelt. Inimestel on idee ühe projekti realiseerimiseks. Selliseks täiendiks võib olla näiteks ka ühing, selts, kogu, koda, klubi, föderatsioon, liit, keskliit, ring, sõpruskond, fond, erakond, korteriühistu jne. MTÜ saab ka palgata töötajaid ja neile tasu maksta. Omame kogemusi maksude planeerimises, analüüsime maksuriske ning pakume klientidele optimaalseid lahendusi nii tehingute puhul kui ka investeeringute kaasamisel ja tööjõu värbamisel. Alaealised asutajad ei saa ka registreerida ühendust elektroonselt ettevõtjaportaalis. aastast hakkab kehtima uus korteriühistute tööd reguleeriv seadus. Aitame kõik olulised aspektid paika panna ja fikseerida asutamislepingu sõlmimise etapis ning ka reguleerida investorite ja ärihingu vahelisi suhteid. Nimi ei tohi olla vastuolus heade kommetega ning peab olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus. Omame pikaajalist meditsiiniasutuste nõustamise kogemust nii võlaõiguslike kokkulepete sõlmimisel kui ka suhetes Haigekassaga sh ravi rahastamise lepingute sõlmimisel. Mittetulundusühingu nimi peab sisaldama eestikeelset täiendit, mis viitab sellele, et tegu on isikute ühendusega. Mittetulundusühingutel ja sihtasutustel on üldjuhul tegelikeks kasusaajateks juhatuse liikmed. Tekstist leiate ka viiteid seadustele jm allikatele, kus peitub detailsem informatsioon. Võta meiega ühendust Kinnisvara ja infrastruktuur Cuesta annab igapäevaselt nõu kinnisvara- ja ehitusettevõtetele ehituse ja planeerimise küsimustes.

Rakendame ellu laiahaardelisi kogemusi, mida oleme omandanud regiooni suurimatest projektidest ja tehingutest. Lisaks on meie spetsialistid töötanud välja veebipõhiseid tervishoiuteenuseid osutavate ettevõtete tüüptingimusi. Vajadusel pakub Cuesta iduettevõtetele kokkuleppe alusel õigusabi paindlikumatel ja soodsamatel tingimustel. Kõik äriühingud kantakse äriregistrisse, äriregistrisse kantakse ka füüsilisest isikust ettevõtja, kui ta seda soovib või kui ta on käibemaksukohuslasena registreeritud Maksuametis. Meie spetsialistid toovad tehingute nõustamisse uudset ja värsket lähenemist ning viivad kliendisuhted uuele tasemele läbi personaalsema suhtluse ja rätseplahenduste. Asutamislepingut ei sõlmita.

Ettevõtte asutamine, raamatupidamine -

. Korteriühistu asutamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub korteriomandi eseme mõtteliste osade kaudu suurem osa ehitisest ja maatükist. MTÜ asutajad võivad asutamiskoosoleku läbi viia ükskõik millisel enda poolt valitud kuupäeval ja nädalapäeval. Peame oluliseks kaardistada kõik olulised riskid ja teha kõik nende riskide maandamiseks. Kui staatuseks on „kustutamisel“ või mingi muu veel toimiv protsess, siis sama nime valida ei saa. Liikmete varalised ja muud kohustused mittetulundusühingu suhtes määratakse kindlaks põhikirjaga. Korteriühistud kantakse koos teiste mittetulundusühingutega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Liikmetele võib panna kohustusi ainult põhikirjas ettenähtud koras

Märkused