Finora Capital

Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega.

Finora Capital, Tartu mnt 10/Pääsukese 2, Tallinn (2019)

. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b.

isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Sularahas laen, kodulaenu saada. Our company concentrates on software development. ID kaardi lugeja abil võetatavad laenud, laen et pank ei tea. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Dinamica legata alla notizia che ieri il Cda ha. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. andmed maksevõime kohta; i. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. It specialises in consumer loans operates in … Funderbeam is the world’s startup marketplace. Laenud tagatisega, intressita laen. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Nipid parima hoiuse valimiseks. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Founded by experienced finance and real … Bondora is a leading platform for investing in European personal loans. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Fundwise is focusing its operations on … Investly is a crowdfinancing platform focused on invoice trading. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c.

AS Finora Capital | Finantsinspektsioon

. We connect investors of all sizes … Fitek provides invoice and financing flow solutions to companies and public sector institutions in the … DataMe provides credit information processing and analytics. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Finora Capital. Performance negativa che.

Märkused