Inges Kindlustus

Leping loetakse sõlmituks pärast kindlustusmakse tasumist. Tagasiulatuvat kindlustuskaitset ei anta. Sidevahendi vahendusel sõlmitud leping loetakse sõlmituks kindlustusmakse laekumisele järgnevast päevast. Kohese kindlustuskaitse andmise korral ei ole kindlustusvõtjal lepingust taganemise õigust. Klient on käesoleva dokumendi kohaselt nii kindlustusvõtja kui ka kindlustatud eseme valdaja. Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Laenu omafinantseering: kust leida?. Suured kiirlaenud suuremateks kulutusteks. Lepingu ülesütlemisel tuleb esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud enam tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi, arvelduskonto ning lepingu ülesütlemise põhjus. Kõik kindlustuslepingust tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole suudetud saavutada kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Eesti kohtus. KINDLUSTUSMAKSE KUJUNEMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE Kindlustusmakse kujuneb sõiduki omaniku, kasutaja, kindlustusvõtja ja sõiduki riskihinnangust, vahendustasust ning Ingese maksearvutuse tingimustest lähtudes. Kindlustatud eseme võõrandamisest peab asja võõrandaja või omandaja kindlustusandjale viivitamata teatama.

I N G E S

. Inges Kindlustus. Lepingust taganemisel tagastame tasutud kindlustusmaksed. Kindlustusperioodi saab kindlustusvõtja ise valida. Kindlustusvõtja on kindlustushuviga isik, kes sõlmib sõiduki suhtes liikluskindlustuse lepingu. Lepingu ülesütlemine toimub liikluskindlustuse ja võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel ja korras. Kindlustusmakse suurus kuvatakse Ingese müügilahenduses/kindlustuspakkumisel ja kindlustuspoliisil. TEAVITAMISKOHUSTUS Kui pärast lepingu sõlmimist muutuvad lepingu olulised andmed, siis peab klient andmete muutusest kindlustusandjat teavitama. Leping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Vahendaja ülesandeks on kindlustusvõtjalt saadud info põhjal välja selgitada kindlustushuvi, teha pakkumus ja selle sobivust vajadusel selgitada.

Venemaa viisa – Alfa-Tour Reisibüroo

. Teeme head koostööd PPG värvide ja abitoodete maaletooja Paintlines OÜ’ga. Kindlustuskohustus on liikluskindlustuse seaduse kohaselt sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud isikul. Oluliste andmete muutusega kaasneva riski suurenemise korral on kindlustusandjal õigus küsida täiendavat kindlustusmakset võlaõigusseaduses sätestatud korras. Olulised on need andmed, mida kindlustusandja lepingu sõlmimisel küsis. Vahendaja tutvustab kliendile ka lepingu tingimusi, sh tüüptingimusi, kindlustusmaksete suurust ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi. Kindlustatavaks esemeks on sõiduk või haagis, mille valdaja vastutust kindlustatakse. Kindlustusleping ja kindlustuskaitse kehtivad poliisil märgitud kindlustusperioodi jooksul. Taganemise kohta tuleb esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi ja arvelduskonto number.

Alvari Auto

Märkused