Intress pankroti menetluses, väikelaen ettevōttele

– Kulu, mis muutub proportsionaalselt tegevuse mahu muutumisega. – Kavandatud tegevuse ja oodatavate tulemuste rahaline väljend. – Eetika valdkond, mis käsitleb äripraktikas ette tulevaid eetilisi ja moraalseid probleeme. Ühendanud või ühinemisel asutatud äriühingu omakapitali tehtud sissemaksena ei võeta arvesse ühe ühinenud äriühingu poolt teise ühinenud äriühingu omakapitali või ühinenud äriühingu poolt ühinemisel asutatud äriühingu omakapitali tehtud sissemakseid. – Kauba maksumus hetkel kehtivates hindades. Võidakse arvutada kas ainult aktsiate kohta või ka aktsiatega võrdsustatavate väärtpaberite kohta.Jooksevkonto – Pangakonto, millel olevat raha saab alati kasutada. Unikaalne müügiargument – Ettevõtte poolt esile toodud põhjendus, mille poolest on tema toode või teenus konkurentide pakkumistest erinev ja parem. – Võrdväärne vahetusobjekt. Igas riigis tasutud tulumaksu kohta peetakse eraldi arvestust. Kasu või kahju vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe. – Oht, mille ilmnemisel ettevõtja kaotab oma ettevõtte väärtust.Revalveerimiskasum – Laos hoitavate varade maksumuse suurenemine nende turuhinna tõusu tagajärjel, mida tehakse kindlaks ümberhindamisel. – Palk, mille saab töötaja pärast brutopalgast maksude mahaarvamist reaalselt kätte. Tulemus sõltub nii lähteandmetest kui ka arvutamise viisist. Isik loetakse residendiks alates tema Eestisse saabumise päevast. – Ettevõtte väärtus teise ettevõtte või isiku jaoks; ettevõtte immateriaalne aktiva, mis seisneb ettevõtte positiivses imagos, tuntud nimes, ärisidemetes, klientuuris jne. Deklaratsiooni vormi ja täitmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. – Kõik välisrahas maksevahendid alates välisriikide paberrahast ja väärtpaberitest ning lõpetades välisvekslitega. Intress pankroti menetluses, väikelaen ettevōttele. Kui lepingut ei täideta, siis käsiraha ei tagastata. Luutar ringi 1 Pärnu, smslaen kredit. – Väärtus või omand, mida saab kasutada uute toodete ja teenuste valmistamisel. Sellisel juhul deklareeritakse sellel investeerimiskontol oleva raha jääk väljamaksena. – Üldine tegevuskava pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks.Strateegiline juhtimine – Strateegia väljatöötamine ja elluviimine.Sulgemiskurss – Väärtpaberite hind börsipäeva lõpul. Intressirisk kasvab perioodi pikenedes. sissekande tegemine konto vasakule poolele, millega konto käive kasvab ja saldo muutub. – Hind, mille puhul nõudlus ja pakkumine turul on võrdsed. – Frantsiisiandja ja frantsiisivõtja vaheline pikaajaline leping, mis lubab frantsiisivõtjal vastava tasu eest kasutada frantsiisisandja oskusteavet ja kogemust. – Konto vasak pool, millesse tehtud kirjendite summa võrra aktivakontode saldo suureneb ja passivakontode saldo väheneb.Debitoorne võlgnevus – Summad, mis tõenäoliselt laekuvad ettevõttele klientidelt neile müüdud toodangu või teenuse eest. – Kulu, mis jääb erinevate tegevusmahtude puhul teatud ajaperioodil muutumatuks. – Võlakohustuse tähtpäevaväärtus miinus pangadiskonto.Kassapuudujääk – Summa, mille võrra kassas on raha vähem kui kassaraamatu järgi peaks olema. Maha võib arvata ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli seaduse või välislepingu alusel kohustuslik. – Rahasumma või aineline vara, millega korvatakse ehk küvitatakse kellegi poolt kantud kahju või kaotus.Kalkulatsioon – Tehete jada, millega tehakse kindlaks toote omahind, kauba jaehind, veotariifi jm. Töötajal on kohustus teatada tööandjale osalusoptsiooni võõrandamisest. Debiteerimine – Konto deebetipoolele kirjendamine, s.o. – Atesteeritud ja audiitorivande andnud sõltumatu välisrevident, kes kontrollib, kas ettevõtte finantsaruanded peegeldavad õigesti ettevõtte majandustulemusi.Arvelduskonto – Pangakonto arvelduste tegemiseks; sisse- ja väljamaksete sooritamise universaalkonto.

Sissejuhatus ainesse - Kodu

. – Töötasu, mille ettevõte arvestab töötajale tehtud töö eest. – Kohtu väljakuulutatud maksevõimetus. Eestis ning igas välisriigis saadud tulu kohta arvutatakse tulumaks eraldi. – Tasu, mida tööandja maksab töötajale tehtud töö eest.Palgavõlgnevus – Tööandja poolt töövõtjale palgapäeval maksmata jäänud palga summa. – Kahe või enama ettevõtte ühinemine üheks ettevõtteks; ühe korporatsiooni omandamine teise poolt. Nimetatud summa ei või olla väiksem kui null. Maksuvaba miinimum – Summa, mille ulatuses eraisiku tulu ei maksustata tulumaksuga.Mittekapitaliseeritavad kulud – Kulud, mis ei peegeldu bilansis vaid kantakse kohe kasumiaruandesse. Väärtpabereid võib emiteerida seeriatena või üksikult. Arvutamise lähteandmeteks on tootmis- või soetamiskulud, maksud, palgad jm. – Vara, mida eeldatavasti kasutatakse ühest aastast pikema aja jooksul. Isikliku sõiduautona käsitatakse esimeses lauses nimetatud isiku kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses.

Tehtud ettemakseid arvestatakse bilansi aktivas tegelikult väljamakstud summadena. – Rahasumma või aineline vara, millega korvatakse ehk küvitatakse kellegi poolt kantud kahju või kaotus. kaubavarude ja debitoorsete võlgade hooajalised suurenemised. Korrigeeritud maksumuseks loetakse käesoleva seaduse jõustumise päevaks lõppenud viimase maksustamisperioodi kohta koostatud maksuamortisatsiooni tabelis toodud järgmisele maksustamisperioodile ülekantav põhivara väärtus. Mitterahalise kingituse või annetuse maksumuseks on vara turuhind, kusjuures vara soodushinnaga müügi korral on kingituse või annetuse maksumuseks vara turuhinna ja müügihinna vahe. – Äriregistrisse kantud nimi, mille all FIE või äriühing tegutseb. Saadud ettemaksed esinevad majandusüksuse bilansis eri kirjena passiva poolel.Evalvatsioon – Hinnamäärang, mis tahes müüdava objekti kohta; raha kursimäärang. Intress pankroti menetluses, väikelaen ettevōttele. – Rahaline sissetulek teenuse või toote müügist.Turu tasakaal – Olukord, kus nõutavate ja pakutavate toodete või teenuste kogused on teatud hinna juures võrdsed. Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui registrist kustutatud äriühingu vara kasutatakse jätkuvalt Eestis majandustegevuses teises äriühingus või mitteresidendist äriühingu püsivas tegevuskohas. – Vara, mis eeldatavasti kasutatakse ära ühe aasta jooksul. – Tarbekaupadelt võetav maks, mida tasub ostja. – Aeg, mille kestel saadud kasum katab tehtud kulude summa. Optsiooni alusvara muutumise korral arvestatakse nimetatud tähtaega esialgse optsiooni andmisest arvates. Omandiõigus läheb ostjale hetkel, millal kõik osamaksud on tasutud. laenutähtaja lõpuni saadav intress. – Konto, milles arvestatakse jooksval arvestusperioodil ostetud kaupade maksumust. Tuludeklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile järgneva kuue kuu jooksul. Raamatupidamislik termin, mis kajastab ettevõtte varade suurust. – Õigus teatava aja jooksul lepingus ettenähtud tehingut lõplikult sooritada või sellest loobuda; tuletisväärtpaber, mis annab õiguse alusväärtpaberite ostmiseks või müümiseks määratud tähtajal määratud hinnaga. – Idee, mida saab ära kasutada ärilistel eesmärkidel, kasu saamiseks. Tuluosa arvestuse tõendamiseks esitab maksumaksja Maksu- ja Tolliametile oma residendiriigi maksuhalduri tõendi. – Rahasumma, mis makstakse müüjale lepingu kinnituseks enne kauba üleandmist ning arvestatakse pärast ostuhinnast maha. Kui mitterahaliseks sissemakseks olnud asja või varalise õiguse soetamismaksumus on eelnevalt maha arvatud füüsilise isiku ettevõtlustulust ja seda ei ole tulumaksuga maksustatud isiklikku tarbimisse võetud varana, loetakse osaluse soetamismaksumuseks null. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. hindade muutumise tagajärjel. Ühendanud või ühinemisel asutatud äriühing ei või deklareerida tema omakapitali tehtud sissemaksena ühinemises osalenud äriühingu poolt tema omakapitali tehtud sissemakseid. – Majandusüksuse bilanss majandusaasta või mis tahes muu arvestusperioodi lõpul. Juriidilise isiku pankroti korral lõpetatakse juriidiline isik pankrotiseaduses sätestatud korras. Sellest peetakse kinni üksikisiku tulumaks, töötuskindlustus- ning kogumispensioni makse. – Laenuvõtjale kuuluv vara, mille väärtus on küllaldane, et tagada tema poolt saadud võla tagasisaamist. Õpetus ausast ettevõtlustegevusest. – Konto seis, kui selle deebet- ja kreeditkäive on võrdsed ning saldo on null. Seoses tööõnnetuse või kutsehaigusega makstav hüvitis maksustatakse tulumaksuga juhul, kui seda ei maksta kindlustushüvitisena.

Laenude andmisega seotud tulumaksuriskidest.

. – Detailne ja põhjendatud ettevõtte äriidee, eesmärkide ning kavandatava äritegevuse kirjeldus koos finantsprognoosidega. Raamatupidamises arvestatakse tavaliselt saldomeetodil, lahutades kõigi tootmiskulude üldsummast valmistoodangu maksumuse tegelikus omahinnas.Lõppbilanss – Majandusüksuse bilanss majandusaasta või mis tahes muu arvestusperioodi lõpul. Raamatupidamise põhimõtted – Rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtted, millest juhindutakse raamatupidamisaruannete koostamisel. Pangalaen ja puhkusetasu, annan laenu sularahas. – Toote või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta teatud hinna juures kindlal ajahetkel. Lõppbilansikirjed peavad olema täpselt samasugused kui järgneva perioodi algbilansi vastavad kirjed. – Oht, et laenudeks välja antud või investeeritud kapitali ei saada laenuvõtjalt tagasi. Eesti resident ja riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus esitab deklaratsiooni elektrooniliselt, kui sellel näidatakse rohkem kui viis väljamakse saajat. Kui võõrandati kinnisasi, esitatakse tuludeklaratsioon kuu aja jooksul pärast kasu saamist. – Emitendi ühekordse otsuse alusel väljalastud samaliigiliste väärtpaberite kogum. Puhasteenistus – Isikule jääv tulusumma pärast seda, kui kõik maksud on maha arvatud.Puudujääk – Tegelikult olemas oleva rahasumma või kaubakoguse vahe, mis arvestuste kohaselt peaks olemas olema. Aktivast on näha, kui palju on põhivara, materjale, valmistoodangut, kui palju on saada raha müüdud toodangu eest, sularaha jm.Amortisatsioon – Põhivara majanduslik kulumine ja vananemine tehnilises mõttes. Võib kajastada kuluna või kapitaliseerida laenu abil soetatud vara soetusmaksumuses. – Hoius, hoiule antud rahasumma või muud likviidsed varad. – Õiguslik vorm ettevõtlusega tegelemiseks. – Üksik- või juriidiline isik, kelle tulud ületavad mingil ajavahemikul tema jooksvaid kulusid ning kes paigutab selle raha mingisse ettevõttesse või väärtpaberitesse. Pangast laenu saades kantakse sinu arvele raha sinu enda arvelt, odavaim kiirlaenu pakkuja.Eestis. Jaostulu – Lihtaktsiate omanikele pärast eelisaktsiate dividendide maharvamist jääv puhastulu ühe lihtaktsia kohta. – Rahaline annetus; riiklik toetus ettevõttele või organisatsioonile kahjude katteks või kindlaks otstarbeks. Segmenteerimine – Turu jagamine teatud tunnuste järgi väiksemateks osadeks – turusegmentideks. Majandustegevus, mis loobub kohesest tarbimisest tulevikus saadava kasu nimel. – Märge, mis näitab seda, et saatekulud maksab saatja; saatmiskuludest vaba. Tulumaks peetakse kinni väljamakse tegemisel. – Kohustus laenuks võetud rahasumma tulevikus koos intressidega tagasi maksta.Laenukulude maksumus – Näiteks laenuintressid, laenuvõtmisega kaasnevad tasud jne. – Osa äriühingu kasumist, mis makstakse välja selle osanikele/aktsionäridele.Dividendimäär – Aktsia pealt saadava aastadividendi ja aktsia turuhinna jagatis protsentides, mis näitab aktsia jooksvat tulu

Märkused