Investeerimis laen, kiirlaen internetist

Internetipank - Swedbank

. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. Kõige alguseks sobivad eestikeelsed klassikud: Inglisekeelsest maailmast on minu lemmikuteks: The Little Book of Commonsense Investing Secrets of the Millionaire Mind The Richest Man in Babylon Alustades on alati kõige rohkem puudust kindlusest. Sealt allapoole on vaieldav, aga kui oled pigem konservatiivse maailmavaatega, siis võiks kõik laenud mille intress on sinu kodulaenust kõrgemad koheselt tagasi maksta. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Kuna investeerida ei tohiks raha, mida sa igapäevaselt vajad, siis isegi kui teed vigu on sul aega nendest taastuda. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Standard­väljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte.

NETI: /ÄRI/Rahandus

. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Laen firmale, väike ala ad laenu raha üksikisikute vahel. Kui soovid rohkem investeerimisest teada saada, siis olen kirjutanud alustamisest ka e-raamatu. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Valdkonna klassikud ei ole lõplik nimekiri. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Kindel on aga see, et heade tehingute leidmiseks on vaja palju kogemust – ehk kui plaanid kinnisvarainvestoriks hakata, siis tee kohe kv.ee lahti ning leia esimesed sada objekti, mida külastada ja mille kohta numbreid kokku lüüa. Makseta arveldus /Free of payment Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Tulemus esitatakse protsendina. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt.

Tuludeklaratsiooni andmed - Swedbank

. Kiired laenud, kas firma võib anda töölisele intressita laenu. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Turu­tegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Ehk – kui mingi väljend on võõras, siis see on täiesti OK. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Omalaen, rahvusvaheline laen Vivus. Ehk valik selle vahel kas tahad kortereid remontida ja müüa või köidab sind pigem üürikinnisvara. Tee lugemisse väike paus, trüki Googlesse sisse ja uuri, mis teised kirjutavad. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Investeerimis laen, kiirlaen internetist. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Swap-tehing/​vahetus­tehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Londoni pankadevaheline laenuintress. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Kui sa pole varem väga rahaasjadest või investeerimisest huvitatud olnud, siis juba iga päev pealkirjadest pilgu üle libistamine tekitab natukese aja jooksul tunnetuse, et maailmas on midagi toimumas. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Vastandmõiste inflatsioonile. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt.

Kuna sul pole kinnisvarasse investeerimiseks väga palju raha, siis peavad sul olema aeg ja teadmised. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajan­duse kogu­toodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Ehk siis – kinnisvara peegeldab kõige rohkem klassikalist ressursside kolmnurka – aeg, teadmised ja raha. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Tasu pangateenuse osutamise eest. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Põhimõistete selgitusi võib leida ka näiteks Finantsaabitsa lisadest. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Siinkohal diskussiooni ei ole – ühe kuu kulutuste jagu raha on absoluutne miinimum, mis peaks turvalisel hoiuarvel või sularahas olemas olema, ideaalis isegi kahe või kolme. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Kuna sul kinnisvarasse investeerimiseks endal raha niikuinii pole, siis võid kapitalinõuetele mõtlemise tegelikult täiesti kõrvale jätta ja mõelda pigem sellele, mida sulle meeldib teha. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. See on sügavalt sinu isiklikust maitsest sõltuv, milliste objektide vastu huvi tunned. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Sageli tuleb vastuseks väikeste summade kohta aga üldse päris negatiivne tagasiside, et sellised summad on “mõttetud” ning tegelikult ei ole üldse põhjust investeerimise peale mõelda. Esindab omandiõigust ettevõttes. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Mõtle üle kui kindel on su töökoht, millised riskid sinu rahaasjades on ning enne kui vähemalt ühe või kahe kuu jagu raha pole kõrvale pandud ei tohiks veel investeerimise peale mõelda. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses

Märkused