Kas õppelaenu tasub võtta?

Hüve saab käsitleda erisoodustusena, kui on täidetud järgmised tingimused, ehk tegu on hüvega, mida annab tööandja töötajale tulenevalt töösuhtest ja see on töötaja jaoks rahaliselt hinnatav. Teabepäeva raames toimub ka toitlustamine. Töötaja poolt tehtavad isiklikud sõidud tööandja valduses oleva sõidukiga on maksustatavad erisoodustusena. Kuigi maksulepingute artiklid ei täpsusta, millised tululiigid on artiklite objektiks, tuleneb OECD avaldatud kommentaaridest vastavate artiklite kohta selgelt välja, et ka erisoodustuste laadsed väljamaksed peaksid olema selliste artiklite objektiks. Kirjalikule otsusele lisatakse sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia. Täiendav informatsioon on leitav veebilehelt „Lähetused". Kusjuures on ka võimalik olukord, kus pank pöördub võlanõudega kõigepealt sinu kui käendaja poole, mitte ei püüa esialgu võlgnikult võlga kätte saada. Üldjuhul suhtlevad kontserni ettevõtted omavahel ja teatavad kontsernisiseselt teise ettevõtte töötajale antud hüvest ja selle suurusest. Töölepingu alusel töötavale isikule võimaldatud erisoodustuste maksustamisel ei oma tähtsust see, millise koormusega isik töötab, kas tööleping on erisoodustuse andmise hetkeks peatunud, kas hüved on ette nähtud töölepingus või kollektiivlepingus jne.

Sotsiaalsed garantiid - Kaitsevägi

. Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või registrikanne on peatatud. Isikliku sõiduautona käsitletakse isiku kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses. Seega ei käsitleta erisoodustusena kindlasti sellist laenuandmist, mille intress on kõrgem kui kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär. Erisoodustuseks on ka tööga mitteseotud tegevuseks ruumi kasutada andmine ning ruumiga koos kontoritehnikat ja bürootarvete mitte tööeesmärkidel kasutamine. Deklaratsiooni vormi ja täitmise korra kehtestab rahandusminister määrusega. „Kui õppelaen on võlas, jõuab käendajani teavitus ning on ka juhtumeid, kus viimane on õppelaenu õppuri eest tasuma pidanud,“ selgitas Soomere. Kui välislepingu alusel määratud juriidilise või füüsilise isiku residentsus erineb seaduse alusel määratud residentsusest või kui välislepingus on tulu maksustamisel ette nähtud seaduses sätestatust soodsamad tingimused, kohaldatakse välislepingut. Kui välislepingus on püsiva tegevuskoha tekkimise osas sätestatud maksumaksjale soodsamad tingimused, kohaldatakse välislepingut. Hiljemalt samaks kuupäevaks kantakse maksusumma üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Erisoodustuse hind arvutatakse ja deklareeritakse sellel kuul, millal töötajal on kohustus lepingust tulenevalt intressi tasuda.

MTA juhend: erisoodustuste maksustamine ja deklareerimine

. Erisoodustusena maksustatakse ka töötaja isiklikus tarbimises oleva vallasasja ostmisel töötajale makstud turuhinda ületav osa müügihinnast. Laenu andmisel ja erisoodustuse hindamisel tuleb lähtuda intressi maksmise hetke seisuga viimati väljaandes Ametlikud Teadaanded Eesti Panga poolt avaldatud Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatavast intressimäärast. Euroopa Liidu Nõukogu määruse alusel määratakse kindlaks, millise ELi liikmesriigi seadusandlust tuleb kohaldada, kui on tegu isiku töötamisega vähemalt kahes riigis. Seega emaettevõte maksab maksud oma töötajatele tehtud erisoodustuselt, tütarettevõte aga oma töötajatele emaettevõtte poolt tehtud erisoodustuselt. Seega erisoodustuse andmine peab toimuma isikule, kellega erisoodustuse andjal on või on olnud ettevõtlussuhe. Hüvitatavate kulude proportsioon peab olema tööandja poolt põhjendatud ja kantavad kulud dokumentaalselt tõendatud. Loe lähemalt siit.Summa ja intress. Täpsema info on leitav Maanteeameti veebilehelt „KKK tulumaksuseaduse muudatuse kohta". Kust võtta väikelaenu, laenu refinantseering. Valitsusasutused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris. Tööandja huvides isikliku sõiduauto kasutamist on ametnikule, töötajale või juhtimis- või kontrollorgani liikmele võimalik hüvitada vaid arvestuse pidamise alusel. Kui sellise kindlustuse puhul on soodustatud isikuks töötaja, on tasutud kindlustusmaksete summa käsitletav erisoodustusena. „Tootlus peaks sisaldama arvestatavat puhvrit ning ei maksa unustada ka tulumaksu,“ toonitas ta. Kui oled sõbra õppelaenu käendaja, pead arvestama, et kui sõber mingil põhjusel laenu tagasi maksta ei suuda, tuleb seda teha käendajal ehk sinul. Otse- ja külgjoones sugulased on mõisted, mis tulenevad perekonnaseadusest. Arvestust pidamata ei ole võimalik mootorsõiduki kasutamise eest hüvitist maksta. Vabahariduslik koolitus võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning eluks vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist. Kuidas informeerimine toimub, otsustavad kontserniettevõtted omavahel ise. Kehvad tingimused sunnivad mõtlema Mitmes varaklassis investeeringuid omav Roosaare toob välja, et tänapäeval on õppelaenu saamise tingimused oluliselt kehvemad kui siis, mil tema oma tegemisi selle abil rahastas. Muu vara määratluse alla võivad kuuluda tööriistad, muruniiduk, arvuti jms, mis on tööandja valduses ettevõtluse toimimise eesmärgil. Isikule antav erisoodustus maksustatakse Eestis ainult tulumaksuga. Kas õppelaenu tasub võtta. Muu vara, mida tööandja saab töötajale ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks tasuta või soodushinnaga kasutada anda, on väga erinev. Kui laenulepingus intressi maksmise kohustust ette ei nähta, siis tuleb tööandjal erisoodustuse hind laenu intressimääralt arvutada ja deklareerida hiljemalt detsembrikuu deklaratsioonil. Erisoodustuse seisukohast ei ole oluline, milline seadus tööalaseid suhteid reguleerib. Kuna seadus ja määrus kasutavad isikliku sõiduauto asemel mõistet mootorsõiduk, siis pole nõutav, et puudega isik kasutaks sõitude tegemiseks sõiduautot. Kohaliku omavalitsusüksuse asutused on ametiasutused ja ametiasutuste hallatavad asutused. Maksukohustust ei teki tööandjal juhul, kui sõiduautot ei võimaldata töötajatel kasutada erasõitudeks ja sõidukiga ei tehta ettevõtlusega mitteseotud sõite, kuid see asjaolu peab olema tõendatav ja kontrollitav. Täienduskoolituse all peetakse silmas koolitust, mis toimub õppekava alusel ning on eesmärgipärane ja organiseeritud. Seega erisoodustuse hinna määramisel lähtutakse üldjuhul erisoodustusena antud kauba või teenuse turuhinnast. Kui vahetatavate asjade, väärtpaberite, varaliste õiguste või teenuste arvestuslikud väärtused erinevad vastavatest turuhindadest, loetakse erisoodustuse hinnaks nende turuhindade vahe. Eeltoodu on käsitletav erisoodustusena, mille maksustatav väärtus on selliste kontserdipiletite turuhind. Seega on oluline esmalt hinnata seda, millisel otstarbel tööandja sõidukit töötaja poolt kasutatakse. Seega tuleb erisoodustusena maksustada tööandja sõiduki kasutamine sõiduki rendile andmise turuhinna alusel ning maksustada erisoodustusena sõiduki rendihinna alusel ka töötaja lühiajaline sõiduki kasutus.   Töötaja erisoodustuse saajana on laiem mõiste, kui ainult töölepingu seaduses sätestatud tähenduses. Kontserni puhul on erisoodustuste maksustamisel oluline eristada kolme erinevat juhtumit. „Paigutasin osa rahast Hansapanga väärtpaberitesse, mis tagantjärele vaadates oli üsna riskantne,“ rääkis väikeinvestor. Puudega isik saab hüvitist vaid juhul, kui ta sõiduauto või mootorsõiduk ei ole tööandja omanduses või valduses. Täienduskoolituse termin hõlmab tasemeõppest väljapoole jäävat, õppekava alusel toimuvat vabahariduslikku ja tööalast koolitust. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. „Ehk kui panustada õppelaenu tagasimaksmises sellele, et teenid selle raha investeeringutest, siis ei tasu seda võtta,“ lisas ta. „Kasutasin seda raha eelkõige USA-sse raamatuid müüma minemise rahastamiseks, olin arvestanud, et see annab mulle vähemalt praktilise kogemuse ja seega tundus mõistlik rahapaigutus,“ märkis ta. Veel tasub teada, et kuigi mõned pangad pakuvad õppelaenu lepingu sõlmijale võimalust teha avaldusel linnuke kasti „Soovin järgmise aasta laenusummat automaatselt kontole“, ei maksa seda võimalust kasutada. Erisoodustuse hind leitakse kahekordse Euroopa Keskpanga põhifinantseerimise operatsioonidele kohaldatava intressimäära järgi arvutatud summa ning laenulepingus kokku lepitud ja tasutava intressimäära summade vahena. „Seda võib ka madalama tootluse juures teha ning võtta laenu kui kooliraha, saades häid õppetunde ja kogemusi,“ arvas ta. Seega on erisoodustuse maksustamisperioodiks kalendrikuu. Seega ei kuulu sellele töötajale antav erisoodustus sotsiaalmaksuga maksustamisele Eestis, vaid lähtuda tuleb Läti seadusandlusest ja maksukohustuse tekkimisel tasuda sotsiaalmaks Lätisse. Kindlustades töötaja, kindlustab tööandja tegelikult ennast võimalike kulutuste vastu. „Sobiv oleks raha paigutada kas üksikaktsiatesse või indeksaktsiatesse,“ lisas Talpsepp.Kõrgema tootluse saavutamiseks soovitavad aga nii Pertman kui Roosaare vaadata ühisrahastuse poole. Tööandja värbas Narvas elava töötaja tööle Tallinna. Seega ei käsitata erisoodustusena selliseid situatsioone, kus kindlustusmaksete tasumine ei ole küll seadusega ette nähtud, kuid tööandja kindlustab töötajad nii, et kindlustuse soodustatud isik ja kindlustussumma kasutaja on tööandja. Kui tööandja annab töötajale laenu, siis ei ole see iseenesest hüve, sest laen kuulub tagastamisele. Seega võib eksisteerida situatsioone, kus isik läheb Eestist tööle välisriiki ning talle makstav palk kuulub tulumaksuga maksustamisele sihtriigis ning sotsiaalmaksuga maksustamise lähteriigis. Teenusel ei ole esemelist vormi ja ta pole kellegi omand. Kuna õpitud teadmisi ja oskusi ning arendatud võimeid kasutatakse ka tööelus, siis käsitletakse täiskasvanute koolituse seaduses vabahariduslikku koolitust koos tööalase koolitusega ühtselt täienduskoolituseks. Täiskasvanutel on võimalik omandada kõrgharidust osakoormusega või eksternina bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel. Õppelaenu saad taotleda siis, kui õpid Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses. Vara ostuhinnast kõrgema hinnaga ostmine maksustatakse erisoodustusena olenemata sellest, kas vara võõrandamisest saadud kasu on maksustatav või mitte. Töölepingu alusel töötav isik Töölepingu alusel töötava isikuna käsitatakse kõiki isikuid, kes on sõlminud tööandjaga töölepingu. Kui kalendrikuu kohta tuleb arvestusliku hüvitise summa suurem kui piirmäär, on piirmäära ületav osa käsitletav erisoodustusena, mis tuleb deklareerida selles kuus, millal hüvitise väljamaksmine toimus. Kas õppelaenu tasub võtta. „Kõrgete teenustasude tõttu puudub hajutamisvõimalus,“ nõustus ka Pertman, kelle meelest võiks alustav investor vaadata hoopis LHV Kasvukonto kaudu indeksitesse investeerimise peale.

Sotsiaalhoolekande seadus – Riigi Teataja

. Eeldatakse, et väljundipõhise õppekavaga lepitakse kokku, millised teadmised, oskused või hoiakud õppija õppeprotsessi tulemusel omandab. Kuna nende kahe koolitusliigi vahel on õppekavade tasandil keeruline erisusi leida, siis on liigitamine võimalik üksnes õppija isiklikest eesmärkidest või töökoha nõuetest tulenevalt. „Näiteks ärijuhtimist õppides oleks hea mõte osta vahvlimasin või muruniiduk ja sellega suvel tootlust teenida,“ arvas Roosaare. Erandina käsitletakse erisoodustusena ka üksikuid rahalisi väljamakseid ja need juhud on TuMSis täpselt sätestatud. Kindlustus, mille puhul kindlustuslepingu sõlmimine ei tulene seadusest, on vabatahtlik. Kokkuvõtvalt on erisoodustus osa töötasust, mis on tavaliselt makstud mitterahalises vormis. Sellise kulutuse tegemisel on õigustatud eeldada töötaja hilisemat panust temasse investeeritu tagasiteenimiseks. Kui tööandja sõiduautot ei ole võimalik kasutada erasõitudeks, siis tuleb tööandjal sellest Maanteeametit teavitada. Kontsernina käsitletakse vastavalt äriseadustikule emaettevõtjat koos tütarettevõtjatega. Seega maksustamisel varasemaga võrreldes muudatusi ei ole – tegu on külaliste vastuvõtukulu või neile antud kingitustega. Tulumaksuseaduses ja sõiduauto määruses on reguleeritud hüvitise maksuvaba maksmise piirmäär ainult isikliku sõiduauto kasutamise kohta. Tegemist on ikkagi erisoodustusega, sest tööandja teeb kingituse sellepärast, et tegemist oli tema endise töötajaga. Töötajaga peab olema sõlmitud kehtiv leping ning töötaja peab olema asunud tööle. Samuti ei saa õppelaenu akadeemilisel puhkusel olles. Töötaja osaleb vastuvõtul, koosolekul vms üritusel, kus muuhulgas on ka toitlustamine, kultuuriline teenindamine. „Reeglina laheneb olukord aga laenusaajaga ning mõningatel juhtudel tulevad käendajad ise appi – sageli on nendeks pereliikmed, kes soovivad hädas aidata,“ lisas ta.Kui ka käendajad ei saa õppelaenu tasumisega hakkama, antakse võlgnevuse haldamine üle riigile. Millal täpselt, saad teada pangast, kust laenu võtsid.Käendades vastutad sõbra laenu eest Õppelaenu saamiseks on sul vaja kas kahe eraisiku käendust või Eestis asuva kinnisvara tagatist. Tütarettevõte maksab maksud oma töötajate erisoodustuselt, vaatamata sellele, et ta tegelikult kulu teinud ei ole. Samuti siis, kui õpid välisriigi samaväärses õppeasutuses ja õppevormis.

Rahatarkus | SEB

. Samuti väheneb aasta-aastalt õppelaenu võtjate hulk. Näiteks – tööõnnetusega kaasnevate kulutuste katmiseks. Su õpingud peavad õppekava järgi kestma vähemalt kuus kuud.  Loe käenduse kohta lähemalt siit.Kindlasti tuleb leping – nii õppelaenu leping kui käendusleping – enne allkirjastamist hoolikalt läbi lugeda ning kui midagi jääb selgusetuks, pangatöötajalt küsida. Erisoodustuse hinna määramise kord ei näe ette võimalust kohaldada muudele sõidukitele sõiduauto sõidupäeviku pidamise korda. Erisoodustuse saaja ei vastuta selle eest, kui erisoodustuse andja on jätnud maksukohustused täitmata. Sellisel juhul leitakse maksustatav väärtus rendile andmise hinna või turuhinna ja soodushinna vahe leidmise teel. Kui välisleping näeb erisoodustuste maksustamise osas ette soodsamaid tingimusi, kohaldatakse välislepingut. Töötervishoiukulude maksustamisest koostatud pikema juhendiga saab tutvuda siin. Ettevõtlusega mitteseotud sõitude tegemise ja mittetegemise tõendamise vorm on maksumaksja enda otsustada. „Nii õpib investor ärijuhtimise kohta ka praktikas ja teenib suuremat tootlust,“ märkis ta.Aktsiatesse investeerimiseks on Roosaare arvates õppelaenu summa aga seal varaklassis valitseva riski kohta liiga väike. Erisoodustusena on käsitletav tööandja poolt töötaja isikliku elamisega kaasnevate eluasemekulude katmine. Maksusoodustus ei laiene tasemeõppekuludele, kui leping on sõlmitud, kuid kokkuleppeliselt asutakse tööle alles näiteks kolme kuu pärast. Kuidas töötaja tööandjale teiselt kontserni ettevõttelt saadud soodustusest teatab, tuleb tööandjal endal reguleerida, tulumaksuseaduses sellist korda kehtestatud pole. Siinkohal ei ole oluline see, millisel alusel tööandjal selline nõue töötaja vastu on tekkinud. Lühikesi infopäevi, seminare jt infojagamise üritusi, millel õppekava puudub, täiskasvanute koolituse seaduse mõistes täienduskoolituseks ei loeta. Sellisel juhul ei ole vaja summasid sisestada, kuna maksukohustust ei teki. Seega tuleb sõiduauto määratlemisel lähtuda sõiduki tehnilises passis olevast kategooria määratlusest. Eestis asuva kontserniettevõtte töötaja saab erisoodustuse välisriigis asuvalt kontserniettevõttelt Näiteks Eesti tütarettevõte lähetab oma töötaja välisriiki emaettevõtte juurde. Ettevõtlusega mitteseotud sõitude tegemist on maksumaksjal võimalik tõendada nii sõidupäeviku kui ka muude tõendite või dokumentide abil. Laenulepingus võivad pooled kokku leppida sätestatud intressimäära ja intressi tasumise kuu- või aastapõhiselt. Laenu pead tagasi maksma hakkama hiljemalt aasta pärast kooli lõpetamist ning laenusumma koos intressidega tagasi maksmiseks on sul aega kaks korda nii palju kui pikk on olnud sinu õppekava järgne õpiaeg. Määrav on vaid see, et vara oleks tööandja valduses. Töötajale võimaldatava hüve käsitlemisel erisoodustusena ei oma tähtsust see, kas tööandja on osutatava hüve tarbeks ise kulutusi teinud. Oluline on määratleda ka see, kas riided jäävad pärast tööpäeva lõppu tööandja valdusesse või mitte ja kas tööandja sätestab piiranguid tööriiete kasutamise osas töövälisel ajal. Töötaja on pensionil, kuid endine tööandja peab teda juubeli puhul meeles ja teeb talle kingituse. Valitsusasutused on ministeeriumid, kaitsevägi, riigikantselei ja maavalitsused, samuti ametid ja inspektsioonid ning nende kohalikud täidesaatva riigivõimu volitusi omavad asutused. Erisoodustuse summa teadasaamiseks on kaks peamist võimalust: emaettevõte esitab tütarettevõttele arve, müües edasi või esitades nõude hüvitada tema töötaja toitlustamise kulud. Erisoodustuste hulka ei kuulu rahalised väljamaksed, mida tavaliselt loetakse palgaks, lisatasuks vms väljamakseks, millelt tuleb tulumaks kinni pidada või mis ei kuulu tulumaksuga maksustamisele. Elukaaslane on määratlemata õigusmõiste ja erisoodustuste saajatena antakse elukaaslasele abikaasaga samaväärne tähendus, eeldades ühist majanduslikku huvi sõltumata formaalsest seotusest. Isikliku sõiduauto tööandja huvides kasutamise eest hüvitise tasumisel on oluline, et sõiduauto ei oleks tööandja omanduses ega valduses. „Vastasel korral muutuvad teenustasud liiga suureks,“ arvas ta. Pangad jäävad skeptiliseks Ka suuremate õppelaenu väljastavate pankade esindajad jäävad üksmeelselt seisukohale, et õppelaen ei ole investeeringutega alustamiseks. Isik, kellele makstakse hüvitist teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmise eest isikliku sõiduautoga, ei pruugi olla sõiduauto omanik, vaid võib kasutada sõiduautot kasutusvalduse lepingu, liisinglepingu, rendilepingu jne alusel. Kui töötajate kindlustamine tööandja poolt on ette nähtud seadusega, ei ole selliste kindlustusmaksete tasumine käsitletav erisoodustusena. Kui sellised kulud on seotud tööandja ettevõtlusega, ei ole kulude kandmine käsitletav töötaja eluasemekulude katmisena ning erisoodustusena.

Töövälisel ajal maksustatakse tööriiete kasutamine erisoodustusena. Pikemalt lugege osalusoptsioonide maksustamisest siit. Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus

Märkused