Kiirlaenu tuvastamine pangalingi kaudu, kiirlaenupakkujad

Pressinõukogu hinnangul ei olnud kaebaja kohta eksitavat infot, sest seaduserikkumine leidis aset, mis tuleb välja ka Tartu Maakohtu kohtumäärusest. Kiirlaen 0 intressiga, mul on laenud kyidas kāituda. Sõna „pressima“ kasutamist pealkirjas ei pea Pressinõukogu antud artikli kontekstis ravimifirmat halvustavaks. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus tema vastuseid piisavas mahus ei avaldanud. Kiirlaenu tuvastamine pangalingi kaudu, kiirlaenupakkujad. Pressinõukogu hinnangul avaldati nii Ringvaates kui ka uudises kaebaja kohta eksitavat infot, kuigi saatelõigu tegijatel olid olemas dokumendid, mis avaldatu ümber lükkasid. Kaebaja hinnangul olid ajakirjaniku kommentaarid ja järeldused meelevaldsed ja peegeldasid negatiivset suhtumist temasse.

Pressinõukogu leiab, et Stolitsas ilmunud arvamuses märgib kaebaja ära, et ajakirjandus kritiseerib valitsust või ignoreerib valitsuse otsuseid. vastu, mis näeb ette, et vanemate vaidlusi laste hooldusõiguse üle üldjuhul ei kajastata. Tarbijakaitseamet on reisifirmade üle seaduse alusel järelvalvet ja kontrolli teostav riiklik organ ja seega ei saa veebiväljaandes ilmunud uudist käsitada konfliktina, vaid seadusega ette nähtud avalikkuse teavitamisena tarbijakaitse järelvalveotsusest. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud, kuigi lugu sisaldab tema kohta süüdistusi. Pressinõukogu hinnangul on Anti Paapi süüdistatud oma töö tegemata jätmises, millega on politseiniku usaldusväärsus seatud küsimärgi alla ja mis on omakorda nii tõsine süüdistus, et vajanuks kaebaja kommentaari.

Kiirlaen | Kiirlaenud - Uus soodne SMS kiirlaen kohe kätte.

. Nagu pooled kinnitavad, sai haigla juht võimaluse kommentaariks, mis artiklis on küll väga napp, kuid ajakirjandus ei pea avaldama täismahus kõiki seisukohti, mida kritiseeritav pool esitab. Pressinõukogu peab piisavaks, et Ado Sepale pakuti sõna, kuigi kaebajalt võinuks taotleda veel lisainfot. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikli teema nii päevakajaline, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada. Pressinõukogu arvates on laps tuvastatav vaid piiratud ringis, kes lasteaias toimuvat juba niigi teavad. Pressinõukogu hinnangul on saates antud sõna mõlemale konfliktipoolele ja lisaks on võetud ka Tallinna linna esindaja seisukoht, kes kinnitas garaažide jõuga ülevõtmist ja probleeme. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud osapoolte seisukohad. aastate algul võeti Kelvingi küla maadel metsa maha. Annika Urmile oli antud võimalus kõiki tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida ning Annika Urmi vastuväited leidsid Radari saatelõigule tuginevas artiklis kajastamist. Samas loos viitab kaebaja ka vajadusele hakata välja andma valitsuse tegevust kajastavat väljaannet, esitades seega omalt poolt jõulise poliitilise seisukoha. Artiklis on sõna saanud erinevad osapooled ning kriitika ja selle vastuväited on tasakaalus. Kaebaja ei ole rahul, et tema esitatud väiteid on artiklis moonutatud ja talle ei antud sõna kõikides asjaoludes. Pressinõukogu hinnangul pidanuks konkreetse juhtumi kirjeldus sisaldama ka justiitsministeeriumi või Priit Kama kommentaari. Kaebaja peab artiklit solvavaks. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud artikli avaldama ilma arstide ja õdede nimedeta. Juho Karule pakuti mitmel korral võimalust kommentaariks. Pressinõukogu hinnangul puudus toimetusel alus väitmaks, et kõik tabelis avaldatud firmad olid seadust rikkunud. Leht tugines oma artiklis uurimisorganite materjalidele ja kohtu otsusele hoida kaebajat vahi all. Kaebaja väitel ei olnud saatelõigu teema ja sertifikaat omavahel seotud ning sertifikaadi näitamine häbistas seeläbi kaebajat. Pressinõukogu hinnangul oli artikkel konfliktist lasteaias ja linna haridusnõuniku võimalikust võimu kuritarvitamisest, mitte niivõrd konkreetsest lapsest. Pressinõukogu hinnangul on Keili Sükijainen saanud saatelõigus võimaluse oma seisukohtade selgeks väljaütlemiseks. Samuti on artiklis faktiviga. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis piisavas mahus sõna. Eelkokkulepe: Leht kustutas kaebaja nime. Kuigi leht on peale artikli ilmumist avaldanud kaks korda täpsustusi, leidis Pressinõukogu eksitavat infot ja oletusi veel. Pressinõukogu hinnangul ei olnud tegemist ajakirjaniku sekkumisega kaebaja eraellu. Pressinõukogule ei ole esitatud konkreetseid andmeid väidetavate ebaõigete faktide kohta kaebealuses artiklis. Pressinõukogu leiab, et uudistelõik sisaldab hinnangut. Ajakirjaniku erakondlik kuuluvus ei ole Pressinõukogu meelest antud loo puhul oluline, kuna ajakirjanik pole enda ja lehe kinnitusel Keskerakonnaga enam seotud. Pressinõukogu hinnangul vastutab asutuse direktor kogu muuseumi töö eest ja peab olema valmis tegevust kommenteerima. Pressinõukogu hinnangul tuleks sellise olulise teema puhul, nagu seda on valla eelarve vastuvõtmine, küsitleda mitut allikat. Pressinõukogu hinnangul oli juhtkirjas „Kuhu raha maetakse…“ kasutatud uudisloost pärit ekslikku informatsiooni.

Kiirlaenud sularahas ilma palgatõendita ja ilma sissetulekuta

. Kaebaja ei ole rahul, et sellises stiilis arvamus on Eesti Päevalehes avaldatud. Pressinõukogu hinnangul ei kõlanud saates tsitaate, vaid nende tõlgendused. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja seisukohti kajastatud. Pressinõukogu hinnangul oleks Äripäev pidanud võtma kommentaari Mihhail Kõlvartilt. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri eksitav, sest see viitab loos avaldatud infole, et Jõhvi Lasteaiad direktor pidas vallandamisotsuse tegemisel nõu vallavalitsusega. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis avaldati tema nimi ja pilt. Pressinõukogu ei saa ajalehte hukka mõista väidete eest, mis tuginevad Krediidiinfo andmetele. Pressinõukogu hinnangul on oma nägemuse loos käsitletud teemal saanud välja öelda erinevad osapooled. Samuti ei ole kaebaja rahul, et esimeses artiklis on rõhutatud muusumi juhi religioosset kuuluvust. Krediiti võtmine, kiirlaen ID kaardiga tuvastamine. Pressinõukogu leiab, et Äripäev on teemale pühendanud piisavalt palju leheruumi. Samuti leiab kaebaja, et saade sisaldab faktivigu ning on eksitav ja ühepoolne. Samuti pole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu hinnangul on EMT saanud artiklis võimaluse oma seisukohtade selgitamiseks. Pressinõukogu hinnangul tekitab küsimuse loo þanr: kuigi toimetus väidab, et tegemist on uuriva looga, sisaldab see oletusi ja arvamusi, mida uurivas loos olla ei tohiks. Järva Teataja oleks pidanud Kaido Krassile konkreetselt ütlema, et tema lugu saadetud kujul ei ilmu. Pressinõukogu hinnangul on mõlemad konflikti osapooled sõna saanud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht neile sõna ei andnud, kuigi lugu sisaldab süüdistusi. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures avaldatud fotod provotseerivad. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest algallikas on tegelikkuses öelnud, et EKREga koostöö välistatakse. Kaebaja leiab, et loos ei ole faktid ja oletused eristatud. Pressinõukogu on arvamusel, et toimetusel on õigus vastulauset toimetada. Pressinõukogu arvates ei ole artiklis Taastuvenergia Koja liikmeid süüdistatud ebaseadusliku riigiabi saamises. Mis saab siis, kui laenu ära ei maksa?. Artikli eesmärk polnud Mait Metsamaa ülistamine ning kirjutise headust või sobimatust ei saa hinnata ilmumispäeva järgi. Kaebaja näol on tegemist avaliku elu tegelasega, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu õigustatud. Pressinõukogu leiab, et Stolitsa oleks pidanud juhtkirja tekstis selgemalt välja tooma, et Ivan Makarovile omistatud ütlused ei ole faktiväited, vaid irooniline tõlgendus Makarovi artiklist, mida Stolitsa lugejad tõenäoliselt lugenud pole. Delovõje Vedomosti oleks pidanud süüdistuse tausta ja faktid avaldama. Kaebaja leiab, et artikli autor on loos kajastatud ühe osapoole teenistuses ja ei saa olla seega sõltumatu. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamusartikliga, mis eksitab lugejaid seetõttu, et on avaldatud uudiste sektsioonis, nagu kinnitab ka Delfi ise. Samuti on artiklis valed faktid. Samuti sisaldab artikkel valeinfot. Pressinõukogul ei ole põhjust kahelda Eesti Päevalehe väites, et Tiit Rebane käis toimetuses artikli autoriga kohtumas. Kuna kaebaja ei vaidlusta ühtegi fakti, siis ei saa Sakala poolt oluliseks eksimuseks lugeda ka seda, et ajakirjanik unustas artikli kaebajale üle vaatamiseks saata. juuni artiklis „Linnavalitsuse saamatus ajatas toiduabi jagamise“ pidanud sisuliseks kommentaariks sõna andma Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna esindajale. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud samas lehes piisavas mahus sõna. Kuna tegu on kriitilise materjaliga, oleks pidanud sõna andma ka teisele osapoolele. Algse artikli juures oli foto hoopis Ida-Virumaal toimunud uimastipreventsiooni ümarlauast. Lahendatud: Pooled leppisid lahenduse kokku. veebruaril vabanduse ja kaebaja leppis sellega. Samuti leiab kaebaja, et artiklis esitatud väited erinevate inimeste ja sündmuste kohta ei vasta tõele. Pooled leppisid kokku: Pooled leppisid kokku, leht avaldas vabanduse. Samuti ei antud kaebajale võimalust seisukoha ütlemiseks. Pressinõukogu hinnangul viibis narkojoogi ohver antud baaris, kuid baari kohta artiklis süüdistust ei esitatud. Kaebaja ei ole rahul, et tema kommentaar avaldati luba küsimata. Seega ei pea paika kaebaja väide, et turvakodu ei ole kedagi soovinud häbistada. Samuti on artiklis kaebaja hinnangul eksitavaid ja ebaõigeid väiteid ja segaseid selgitusi. Kiirlaenu tuvastamine pangalingi kaudu, kiirlaenupakkujad. Lisaks on artiklis saanud osapooled võrdses mahus sõna ja teise poole esitatud süüdistustele vastata. Kaebaja leiab, et artikiga on Kaia Kanepile tekitatud põhjendamata kannatusi. Samuti oleks ajakirjanik Anne Semariga rääkides saanud kontrollida tema erakondlikku kuuluvust. Kaebaja ei ole rahul, et teda on artiklis identifitseeritud ja talle sõna ei antud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud delikaatseid isikuandmeid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema esindaja selgitused saatelõigust välja jäid. Pressinõukogu hinnangul ei vasta tsitaadid Oleg Samorodni raamatust originaalile. Kaebaja leiab, et leht ei ole kontrollinud fakte ega allikaid. Samuti ei saanud kaebaja võimalust oma kommentaariks.

Sobiv koht laenu võtmiseks; kiirlaenu ID kaardiga tuvastamine

. Laen internetist, laenu intressimäärad. mai saatega „Kuuuurija“ eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on teema tõstatamine avalikkuses põhjendatud, Pressinõukogul puuduvad tõendid, mis kinnitaksid kaebaja väiteid ning artiklis saavad kõik osapooled sõna. Samuti andis Koit vastulauseks teisele poolele võimaluse, mida pole seni kasutatud. Kuigi lugu koos videoga avaldati kiiresti peale politseireidi ja ilmselt ei olnud reidi ajal võimalik Andres Raidilt kommentaari võtta, siis Pressinõukogu hinnangul võinuks Andres Raidi kommentaari lisada ka hiljem. Pressinõukogu hinnangul on avalikkusel ja ajakirjandusel õigus teada saada, kus töötab pistise võtmise eest süüdimõistetud isik, kellele on kohtuotsusega pandud ka töökoha piirangud. Kuna Varro Vooglaid rõhutas Postimehega suheldes mitu korda, et soovib lõplikku teksti näha, siis oleks pidanud leht Pressinõukogu hinnangul teksti enne avaldamist kaebajaga kooskõlastama. Kaebaja ei ole rahul ka, et toimetus ei avaldanud tema vastulauset. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot, mille avaldamisel ei kontrollitud piisavalt info paikapidavust. Kuna Martin Napa intervjuud ei andnud, siis kasutati saates tema kirjalikke vastuseid. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik kuritarvitas meediaga suhtlemisel kogenematut laenuhaldurit. Esimeses loos saab kaebaja sõna, lisaks on tema joogatundide kohta avaldatud positiivne hinnang. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud kaebaja saama võimaluse ka vastulauseks. Lisaks on kaebaja saanud sõna jätkuloos. Artiklis esinevad eksimused mõnedes vähemolulistes detailides on kahetsusväärsed, aga ei muuda loo põhisisu valeks. Pressinõukogu hinnangul on nimetatud seose loomine oletus. Võrumaa Teatajaartiklid Eesti Ema monumendist Kaebaja leiab, et artiklites on avaldatud valeinfot ja esitatud tema kohta alusetuid tõsiseid süüdistusi.

Kiirlaenud | | Aprill 2019

. Antud juhul oleks toimetus pidanud siiski kaaluma ja lugejale selgitama, kuidas on kaebaja ees- ja perekonnanime avaldamine põhjendatud olukorras, kus inimesele määratud karistus on kustunud ning ta ei osale poliitikas valimistel kandideerides. Pressinõukogu leiab, et artikkel on kirjutatud tuginedes kohtuotsusele ja kaebajat ei ole käsitletud kurjategijana, õigustamata ka Soome kodaniku käitumist. Pressinõukogu leiab, et Eesti Energia oleks võinud võtta vastu Äripäeva pakkumise oma seisukohtade avaldamiseks. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust kommentaariks, kuigi tema kohta on avaldatud tõsiseid süüdistusi. Pressinõukogu hinnangul on antud uudises anonüümsete allikate kasutamine põhjendatud. Pressinõukogu hinnangul oli lugu ühekülgne ja ebaproportsionaalne, sest kaheksast minutist saab üks pool oma seisukohti esitada ligi seitse minutit, esitades väiteid, mis kindlasti vajanuks ka teise poole kommentaari. Kaebaja taotles lehelt kontrollimata faktide ümberlükkamist. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab ebatäpsusi ning oletusi, mis ei ole eristatavad faktidest ja arvamustest. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist ajakirjandusliku eksperimendiga, mida kajastati artiklis ajakirjaniku enda ja allikate kogemusi vahendades. Teisi eetikakoodeksi punkte rikutud ei ole. Pressinõukogu pädevuses ei ole anda hinnangut Eesti Ajakirjanike Liidu ja Eesti Ajalehtede Liidu suhetele, nagu kaebaja soovis. Artiklist tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus. Pressinõukogu arvates on sõna saanud kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud tõsine süüdistus Riigikogu esimehe uue sekretäri valimise protseduuri kohta, kuid kommentaari võimalust süüdistatavatele samas ei antud. Intervjuust keeldumisel kasutati katkeid kirjavahetustest. Pressinõukogu hinnangul oli ühe sõna ära jätmine pealkirjas märgilise tähtsusega. Pressinõukogu leiab, et teise lehe koostatud edetabeli taasavaldamine ei andnud Järva Teatajale võimalust selles omapoolsete muudatuste tegemiseks. Kaebaja võimalust kommentaariks ei saanud. Samuti ei ole kaebaja rahul sellega, kuidas ajakirjanik temaga suhtles. Kokkulepe: Leht parandas artiklit. Lisaks leiab Pressinõukogu, et MTÜ-l Piraadipartei ei saa olla sõnade „piraat“, „piraatlus“ ja/või „piraadipartei“ kasutamise ja tõlgendamise ainuõigust

Märkused