Kõige madalama intressiga laenud, laenude refinantseerimine palgatõendiga

Vabad vahen­did Konto saldo miinus broneeritud summa. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Kagu invest laen, SMS raha.ee.

Pangandusterminid - Swedbank

. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Esindab omandiõigust ettevõttes. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Swap-tehing/​vahetus­tehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Raha Hoiu-Laenuühistu. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Kui Teil on lisaks pakkuda mingit muud tagatisvara, siis ei pea omafinatseeringut tasuma. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta.

Kõige madalama intressiga laenud, laenude refinantseerimine palgatõendiga. Eluasemelaenule on omane omafinantseering. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Näiteks kodus remondi tegemine, lennupiletite või nutitelefoni ostmine, eraarsti juurde minek jne. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajan­duse kogu­toodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Emissiooni­prospekt/​prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. klient, kes on pangast laenu saanud. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Kinnisvara tagatisega laen, halens krediit. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Intressimäärade kohta veel nii palju, et kõik pangad kontrollivad Teie sissetulekut enne laenu väljastamist, aga konkreetne intressimäär, millega Teile laenu antakse on pankade puhul erinev. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Näiteks tarbimislaenudel puudub omafinantseering. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. On kohalikul turul väga levinud. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil.

Internetipank - Swedbank

. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Käibe­teatis Käivete aruanne. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. Seega, minimaalsete intressidega laenu saavad vähesed, enamuste inimeste jaoks on kättesaadavad intressid, mis on paari protsendi võrra kõrgemad. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Standard­väljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Nagu ülevalt nähtub, siis SEB pangas on kõige madalama intressiga väikelaen. Ideaalses maailmas oleks intress ainuke tasu, mida pangad laenuvõtjalt küsivad, aga kuna pole ideaalset maailma, siis pole intress ka ainuke tasu, mida küsitakse. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Account operator /kontohaldur Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Londoni pankadevaheline laenuintress. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Kõige madalama intressiga laenud, laenude refinantseerimine palgatõendiga. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul. Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Autoliisingut on kergem saada uuele autole ning autoliisingu intressimäär on madalam, kui soovite uut autot. Väikelaevakindlustus annab meresõitjatele südamerahu. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Nimelt, esialgu on tagatiseks see sama kinnisvara, mida Te soovite osta. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk

Märkused