Krediidi kulukuse määra arvutamine, laenud inimeselt inimesele

Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Viivise täpne määr on kirjas sinu lepingus. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks.

Järelmaks - tasu oma ostude eest mugavalt osade kaupa

. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline.

mobiiltelefon Samsung Galaxy Xcover 4 - Telia e-pood

. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Kuldne Börs – salakaval laenulõks või reaalne lahendus laenumurele?. Krediidi kulukuse määra arvutamine, laenud inimeselt inimesele. Krediidikonto on kaasaegne laenuliik, mis sarnaneb kiirlaenule, aga pole päris sama.. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine.

Väikelaen | Väikelaenud - Soodsaim väikelaen 1-minutiga.

.

tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti.

Telerid | Klick e-pood

. Kliendile pakutav pangateenus. Kohtuvaidlused lahendatakse seaduses sätestatud kohtualluvuse järgi. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Vaidluste lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Kui oled oma otsuses kindel, siis kaalu, kas sinu vajadustele ja võimalustele vastab paremini kapitalirent või kasutusrent. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Tehingu­partner/​Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Vastutasuks maksad sina liisingumakseid lepingus kokku lepitud ajani. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Account operator /kontohaldur Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Tulemus esitatakse protsendina. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Provisjo­neerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. Londoni pankadevaheline laenuintress. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Vastandmõiste inflatsioonile. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. aktsia, võlakiri, valuuta jne. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Valem mõeldi välja Fischer Blacki jaMyron Scholes´i poolt ning see võtab arvesse alusvara hinda, volatiilsust, optsiooni tehinguhinda ja lõppemispäeva, intressimäärasid ja dividende. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Kui sel teel saadud raha sinu võlga ei kata, keegi seda asja ära ei osta või sina ise seda endiselt ei tagasta, on pangal õigus taotleda pankrotimenetluse alustamist. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. See näitab, kui palju laenamine lõppkokkuvõttes maksma läheb. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Väärt­paberi­haldur/​Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Kuidas saada kodulaen võimalikult väikse sissemaksuga, kõige madalama intressiga kiirlaenud. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Tuvasta end läbi interneti smsraha, kiirlaenud postkontorist. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Krediidi kulukuse määra arvutamine, laenud inimeselt inimesele. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Emissiooni­prospekt/​prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Lisaks tuleb sul maksta intressi.Makse suurus sõltub paljudest asjaoludest, näiteks sellest, kui palju maksis see ese, mille LHV sulle ostis, kui suure summa sa ise panustasid, kui suur on intress, kui pikas liisinguperioodis kokku lepiti jne. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. klient, kes on pangast laenu saanud. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma

Märkused