Krediit kaardi andmed, pakkumised laenud eraisikute vahel

Vajaduse korral kutsuvad Danske Banki töötajad Teid lähimasse Danske Banki ärikeskusesse. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda.

Internetipank - Swedbank

. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul. klient, kes on pangast laenu saanud. Kui brauseriakna allosas ikooni ei kuvata, tähendab see, et sait pole turvaline. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Kui võimalik, muutke oma parool Danske eBankis kohe ära. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Krediit kaardi andmed, pakkumised laenud eraisikute vahel. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides.

Danske eBank

. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga.

Tulemus esitatakse protsendina. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajan­duse kogu­toodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Uute toimingute tegemiseks peate uuesti sisse logima. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Ebaturvaline traadita ühendus loob kurjategijatele võimaluse varastada internetipanga süsteemist parooli. lülitus, parkandurid ees/taga+kaamera, roolisoojendus, el. Londoni pankadevaheline laenuintress. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. On kohalikul turul väga levinud. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Et vältida konfidentsiaalse ja isikliku teabe sattumist kõrvaliste isikute kätte, kes võivad saadud infot kuritarvitada, tuleb hoolitseda oma arvuti turvalisuse eest. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Kui soovite veenduda, et töötate Danske eBanki süsteemis, saate veebisaidi digitaalserti kontrollida. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Krediit kaardi andmed, pakkumised laenud eraisikute vahel. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, mälufunktsiooniga, automaatselt tumenevad ja kokkuklapitavad, automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel - Soojendusega esiistmed - El. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Selle mugava funktsiooni abil võivad kurjategijad Teie sisselogimise andmed teada saada. Tasu pangateenuse osutamise eest. reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, mälufunktsiooniga, aut. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Kui Danske eBankis on möödunud teatav aeg, mille jooksul toiminguid ei tehta, siis seanss aegub ja Teid logitakse eBankist välja. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Kasutage veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kõige uuemaid versioone.Paigaldage usaldusväärne viirusetõrjetarkvara ja seadistage see nii, et see kontrolliks kõiki sissetulevaid ja väljaminevaid andmeid. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Blokeeringu tühistamiseks peab kasutaja pöörduma Danske Banki ärikeskusesse ja esitama isikut tõendava dokumendi. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. Tehingu­partner/​Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Laen koheselt, laen id kaardiga. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. panipaika katte all - Katusereelingud, anodiseeritud - läikiv alumiinium - El. Seadistage ka oma mobiiltelefon automaatselt uuendama sellesse paigaldatud tarkvara.Ärge laadige arvutisse tarkvara tundmatutelt internetilehekülgedelt. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta

Märkused