Krediit tulek on vahem 300 euro, laen ilma isikut tuvastamatta

Žaloba ukázala se nepravdivou, neboř p. Promluvila i jinde, a též o tom se zmíním, avšak o skhadžowance vybuchla nejzřejměji Ano - vybuchla! Chceme žíti -. Poláci stávají se národem skrz na skrz proniknutým katolictvím, ob- mezeným v duchu ideí jesuitských. Důkaz toho vidíme v hlasech vážného tisku polského z doby těsně před neblahým usnesením sněmu haličského v příčině Stanislavo vského gymnasia i po něm. Jubileum bulharské university. Já děl: »Hle, Fryna, před ní klekneS na zemc - a. Nám historie vzala všecku takřka šlechtu, zvláště drobnou, a národ náš obrodil se skoro výhradně z vrstev lidových; národní společnost polská, třebas nebyla již výhradně šlechtická, žije přece v názorech a způsobech čistě aristokratických. Tož - domácí náš boj přechází od politických, hospodářských a sociálních statků na statky ryze kulturní! Ad. Nemnohá první práce básnická prorazí, udrží se a založí básní- kovi jméno. Zajimova jako anketu do Trnová. Hlu- boká tma rozestírala se na Ukrajině. vydělali groš potřebný pro rodinu. Chystáme se zvoliti si takové městské radní, kteří by měli lepší pojem než dosavadní o úkolech a povinnostech hlavního města velkého mocnářství ve XX. Tou vrstvou byli v Haliči mužíci. Bod za bodem vyvrací jednotlivé odstavce knihy, s nimiž jsme čtenáře své již seznámili. Krediit tulek on vahem 300 euro, laen ilma isikut tuvastamatta. Ekspresraha EE, vaike laen Estonii. Varován tajemným hla- sem neublíží mu, začež neobyčejný zdar kyne zbrani jeho, neboť skolí vedle bujného kamzíka také tučného rysa. Přehledu seznámil s Koéubynékým, jehož novelly zasluhují širší pozornosti, než si jí posud dobyly. Bobrzyňského místopředsedou z. jeden sedmdesátiletý rolník a dědičný rychtář v Bělici vy- právěl, že mu jeho dědeček, který se narodil r. K politickému maďarskému národu patří také Chorvaté av této své příslušnosti jsou bratry maďarského národa. Od té doby byla svolávána schůze za schůzí, tak že často připadalo jich několik na jeden den. Otázka českopolská v Těšínsku. Přes to však jistá Část šlechty polské ve Velkopolsku zůstala Jednotě věrna a statky její staly se posledním útočištěm bratrských emigrantů po r. Tavčara v politické ve- řejnosti slovinské. Ven hledí oknem - mrak tam nebem táhne; na břehu loďky rozeschnou se asi - i jazyk v ústech schne a žízní práhne. S polěSením zaznamenáváme, že byly učiněny kroky k založení elo- •■nnské agenturij divadelní, která by přispěla k soustavnému pSsIováni slovan- ských her na slovanských jevištích. Leč jak známo, i divokému kanci scházejí rohy.< »Jest však i druhá strana penízu. Porsche, že přijetím posl. o polských věcech moudře mlčí..€ Svatí tři králi sedí a zří, na hlavě se každému koruna blýská, a kašpar si na žezle hvězdu stiská, mlčí však všichni tři. A posměch její konečně přece zmůže, že dívka, popu- zena žárlivostí druhovou pro pozornost vůči dvorným hostům z Vlach, povzbudí jej k šílenému činu - dobytí tajemných pokladů bogatinských, což jediné lze učiniti zabitím Zlatoroga. Zvláště vřele a pěkně to učinil Rudolf Baumbach ve své básnické prvotině » Zlatorog*. Dle známých jmen stálých spolupracovníku jakož i dle dosavadního obsahu lze souditi, že si nový časo- pis vytkl za úkol sloužiti ideám sociální demokracie. Vidíte, bratří Čechové, nejen vy si musíte sbírati na potřebné školy a kulturní instituce - nýbrž i my Rusové, kteří máme svoji velmoc. Ještě zanedbanější jest školství odborné. Žádal, aby k ozdravění parlamentarismu zavedeno bylo všeobecné a tajné právo hlasovací, a zákonem bylo zabezpečeno právo spolčovací a shromaž- ďovací, které nyní je vydáno v šanc přehmatám slúžnovských úředníků. Vahilevič se musil zavázati, že nebude ničeho psáti ani tisknouti v kraji ani za hranicemi, a byl dán do zapadlé horské vesnice, aby byl od světa odtržen. - Blíže starší, řekněme Kersnikově škole je Ivo Sorli, jehož jsme dosud po- znali z krátkých črt a novel v >Ljubljanském Zvonu« a jenž letos napsal román >Olovek in poU. >ižZ.« Jestliže v Herderově >Volksheder« Cechy jsou jen tak chudě zastou- peny, není polské poesie lidové vzpomenuto vůbec, ale proto nelze po- pírati jeho zájmu o Polsku. Při bankete ministr Hammerstein pravil: »Odhalený dnes pomník Bismarckův budiž výstrahou Polákům za našimi* hranicemi, budiž i výstrahou našim občanům, mluvicím polsky.* Ano, kéž jim jest stále palčivou výstrahou, popohánějící je - k práci. Ano, Petr Veliký byl mladému, snivému Němci ideálem panovníka, jako později za působení jeho v Rize stala se ideálem tím Kateřina. Baumbachův Zlatorog je dítkem šťastné doby života. Vše, co ve Velkopolsku, t. Spisů a spískíl vytiskl Certkov od r. Cím více rozvíjí se tento duch, tím nepříznivěji se utváří poměr národa polského k českému, tak že Cechové v očích většiny obyvatelstva polského jsou především zlopo- věstnými kacíři. Brjulov namaloval portrét samého Žukovského. JAROSLAW VRCHLICKY i inni: Ballady, legendy I t. Švédsku, Dánsku, na Islandě, v Itálii, Norvéžsku, Srbsku^ Spojených Státecn, Francii a na Černé Hoře. Interesantné je při týchto obchodoch tá okolnosf, že hlavný agens je žena. Za to si vzpomeňte na Pokorného, který na konec umdlel, na Hoyduka, který vzdychá nad slovenským nevdí^kem, na Masaryka, Pastrnka a Herbena, kteří se rozpakují na slovenskou půdu vstoupit, byvše zneuctěni jako vyvrhelové. Nebylo možno od selské reformy v r. - Spor Slováků s Maďary v kostele. Je to pěkné a duchaplné dílo, v němž autor ukázal rozdíl mezi theorií a praksí na Lavater-Lanibrosově theorii. Národ maloruský ku konc XVIII. V Homim Slezsku došlo k významnému smiru stran. Spisovatelka Olha Kobyljaívéka velmi těžce onemocněla.

Neni vynikajícího choT- valskétao patrioty, jenl by se neliyt zhříval na tom vzneseném srdci, není vlastenecké instituce, neni vlasteneckého podniknutí, které by nezáFilo světlýma zrakoma veliké duše biskupovy. Stopuje ji od samého při- vtělení Haliče k Rakousku. Poněvadž jest volba města studijního pro dosažení stipendia »IIpocBJeTe« úplně volná, litujeme velice, že dosud pro slovanské university a zvláště pražskou - nebylo nikdy o stipendium zadáno. Krediit tulek on vahem 300 euro, laen ilma isikut tuvastamatta. Byl povídkářem jadrného zrna, živého temperamentu. Záleží nyní ovšem také na Srbech samých, aby se ze Smječkec stalo opravdu srbské lázeňské místo. Jiná otázka ovšem jest, je-li to slovanské věci na prospěch, má-li tatáž dialektická skupina dva spisovné jazyky - tu český a slovenský, tam velikoruský a maloruský. Jemný lo zajisté pokyn mužům, jichž autorit se Herder pod čarou dovolává a jichž jména jasně svědčí o tom, jak Herder každého téměř přístupného pramene užíval, aby se náležitě o slovanské otázce poučil. Redaktor a vydaTatel ADOLF ČERNÝ. Drzewie- ckého přednášky z politické ekonomie, Z. Úmysl tento se zdařil nejdříve dočasně sňatkem Jadvigy a Jagieřía, později trvale na sněmu lublinském r. i přístavu zahouklo k nám dělo, i jeho na vodách kol mřelo. Hradci, některé písně urážející prý cit nábožnosti a mravnosti srdce slovinského; chybělo málo a vystoupiH by byli všichni kněží. sekce theologická žádá výchovu semi- naristů v jazyku národním, sekce právnická překlady zákonů do ru- sínského jazyka, sekce školní vyučování v rodném jazyku atd. Přisedli jsme ke stolu, u něhož seděla starší žíMia vážné, ale příjemné tváře, všecka v černém oděvu, jehož vážnost doplňoval černý hedvábný šátek na hlavě, pod bradu zavázaný. Evangeličtí učitelé při veškerém svém hmotném nedostatku nepřestávají na své práci školské, ale nelekají se práce vzdělávací mezi lidem. Za to, že se studenti bránili, byli vyloučeni ze všech uherských škol. Ale bylo by to pouěno, velmi pouěno pro navštěvovatele výstavy, od shromážděného národa i cizinců až - do královských manželů. Aby práce prvních buditelů nadarmo nezanikla, aby národ neodumřel, bylo třeba genia, který by oživil svůj národ, který by vlil novou sílu v odu- mírající organism. Věnován má býti zkoumání historie slovinské části Dolního Štýrska. čísle signalisováno bylo vzkříšení »SVobody*, spolku cliovanců evangelického semináře učitelského v Budyšíně. - Branislav Nušič uveřejnil zde menší své divadelní práce. dubna byla ohlá- šena konstituce. Tak se jen znemožňuje kritika, která vždy, kdykoliv je poctivá a sprave- dlivá, prospívá zemi i knížeti. Byly ještě jiné, stejně významné okolnosti, jež překážely pro- buzení. fond nastřádán je více z peněz malor. Bude to vedle fondu Skarbkova druhý milionový fond vlastenecký haličských Poláků. Popisy pří- rody, moře, bouře, noci, chudé tatarské dědiny dostihují nejkrásnějších popisů Gorkého, ač jsou docela jiného rázu. je čas! Vstaňte, ale ne k svárům a nesvornosti, nýbrž pozdvihněme se rázem, abychom povznesli naši ná- rodnost a zabezpečili dané nám svobody. K výtce první obhájce praví: Kdyby i Tolstoj cara miloval, pak miluje jej ne jako cara, nýbrž jako člověka, jímž rozumí mravní osobnost, a mi- lovati mu značí chtíti dobru, t. S druhé strany i polština a Poláci měli v Čechách značné roz- šíření a požívali obliby. Vláda a s ní centrum Rozhledy a zprávy. Přejeme si, aby i budoucně týž cit spo- joval prav. Jedním z vynikajících projevovatelů té nálady jest znamenitý učenec Stasov, který v rozhlášené kdysi rozpravě o původu ruské epopeje lidové odvozoval ji z pramenů turecko- tatarských. V tichém keři, plném rosy, zvučí tóny slavíka, drozdi, strnadi i kosi křestnou píseň spustili. To jsou čísla, při nichž bráno zření k celé říši. Mimo vojáky povoláváni jsou na vojnu u velkém počtu i lékaři polští z království. Přivezli je na třech vozích z Plovdiva, kde jich bylo dostatek, protože tam ještě za tureckých dob otevřena byla škola, která mohla býti nazvána gymnasiem. Poněvadž maloruský jazyk byl tehdy v úplném opovržení, každý ukrajinský patriot, jenž by se odvážil napsati nějaký vážný výtvor v rodné mluvě, stal by se předmětem posměchu ve vyšších vrstvách ukrajinské a ruské veřejnosti. Do kostela přišli všichni ministři, i kníže! Doch staré lásky odvanul vyhlašované rusofobství Bulharů jako pýří pampelišky.

Krediidi kulukuse maar; firma investeerimis firmad.

.

Krediit 5000 eur; SMS laenu pakkujad -

. Tu Spěla zasáhá přímo v děj, jest hybnou silou celého roz- voje, pramenem všech zápletek. Slunce k siré ku zriiii se nííito. probudil se k novému životu národnímu. - Jak se v Rusku touží všude po změně těžkopádného jednostranného a škodli- vého systému nynějšího, ukazuje memorandum^ jež podal knize Volkonskij carovi skrze jednoho z velikých knížat. Dělníci přeřezali hadice a táhli k faře vytloukat okna faráři. Právo vypovídati ci- zince náleželo dosud správním úřadům místním, nyní náležeti bude pravo- moc tato ministerstvu zahraničných věcí anebo generálním gubernátorům, v těch končinách, kde jsou generální gubernátorstva.

Märkused