Kulla laen, kuidas kirjutada avaldus võla likvideerimise kohta

Pressinõukogu leiab, et leht oleks pidanud tegema veel rohkem pingutusi saamaks Heikki Kadaja kommentaari. Pressinõukogu hinnangul eksitab artikkel lugejaid, jättes mulje, nagu rahastataks Sotsiaaldemokraatliku Erakonda Oleg Ossinovski kauduVenemaalt, kuigi erakonda toetab Oleg Ossinovski eraisikuna. Kaebaja leiab, et selle süüdistusega tekitatakse kahju inimestele ja firma konkurentsivõimele. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljaandel põhjust videot eemaldada, sest tegemist on turvakaamera salvestusega ja tegelikkuses toimunud. Kui võlausaldaja ei ole teate saamisest kolme kuu jooksul keeldunud kohustuse ülevõtmise nõusoleku andmisest, loetakse nõusolek antuks. Samuti on antud loo kontekstis muuseumi direktori usulise kuuluvuse rõhutamine. Samuti leiab kaebaja, et osa infot ei ole hangitud avalikult ja lapsi ei ole intervjueeritud täiskasvanu juuresolekul. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on rõhutatud religioosset kuuluvust. Kaebaja leiab, et loos ei ole faktid ja oletused eristatud. Pressinõukogu hinnangul tuleb tsiteerimisel olla täpne. Pressinõukogu hinnangul on Karin Tammemägi saanud piisavas mahus sõna. Pressinõukogu leiab, et MTÜ Eesti Demokraadid juhatuse liikmete nimedega eksimine ei ole kogu artikli seisukohalt selline oluline eksimus, et nimetada see hea tava rikkumiseks. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei tutvustanud end infot kogudes ega selgitanud, miks ta intervjuud teha soovib. Lisaks leiab kaebaja, et antud saatelõiguga rikuti tema eraelu privaatsust. Pressinõukogu leiab, et foto puhul tuleb alati märkida, kui tegemist on illustratsiooniga. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel koos pealkirjaga moonutatud infot Jevgeni Ossinovski kohta, kuigi ta lükkas ajakirjaniku väited ümber. Pressinõukogu leiab, et Postimees oleks pidanud „Stolitsa“ esindajale andma omapoolseks selgituseks sõna ja siis oleks tulnud ka välja, et „Stolitsas“ ilmus uudis Arvo Sarapuu kohta. Kaebaja soovis artiklit täiendada kommentaariga, kuid see kustutati ja toimetus ei ole kommentaari taastanud. detsembril intervjuu PBK esindajaga Eestis, kes sai võimaluse arvamusloos olnud valeväited ja -faktid ümber lükata. Pressinõukogu hinnangul on turvakodu esindajad oma postitusega algatanud kassipidaja häbistamise, millega liitusid postituse kommenteerijad. Pressinõukogu hinnangul oli lugu ühekülgne ja ebaproportsionaalne, sest kaheksast minutist saab üks pool oma seisukohti esitada ligi seitse minutit, esitades väiteid, mis kindlasti vajanuks ka teise poole kommentaari. Pressinõukogu hinnangul on mõlemad osapooled saanud sõna. Kaebaja ei ole rahul, et tema esimene vastulause avaldati kärbitult ja temaga kooskõlastamata ning teist vastulauset ei avaldatud. Hoidja võib asja tagastada hoiuleandjale. Kuigi kirjutisest nähtub, nagu oleks intervjuu kaebajaga toimunud, seda kaebaja väitel siiski ei tehtud. Kui pagasi hulka kuulub ohtlik asi, peab reisija teavitama vedajat selle olemasolust ning ohu üldisest laadist.  Reisija peab hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt vedajale tekitatud kahju. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust vastulauseks ja paranduseks. Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud kõigi süüdistuste kohta oma seisukohta avaldada. Kaebaja leiab, et mitmed inimesed on artikli põhjal tuvastatavad. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on segamini faktid ja hinnangud. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli fookus mitte litsimajal või prostitutsioonil, vaid tuletõrjeühingu jaoks kahjulikel kinnisvaratehingutel. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, nagu oleks Heiki Tuulega artikli tarbeks räägitud, kuigi tsiteeritu pärines lapsevanemate siselistist. juulil ilmunud artikli esialgne pealkiri, sest seosed on liiga kaudsed, üldised ja tõendamata, et nimetada Vooglaiu sihtasutuse juhte ja Jakuninit istumas ühes paadis. Lisaks ei ole kaebaja arvates kuulatud ära kõiki osapooli ning antud talle võimalust kommentaariks. Kahjustamata veose väärtuseks loetakse selle väärtus vedamiseks vastuvõtmise ajal ja kohas. Pressinõukogu hinnangul on lehe esikülje pealkiri eksitav, sest see ei toetu faktidele. Pressinõukogu arvates ei oma tähtsust, millist pealkirja kandis kaebaja kirjutis, sest sisuliselt oli tegu vastulausega. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta. Pressinõukogu leiab, et korruptsioonisüüdistus ei ole artiklis tõestatud. Pressinõukogu hinnangul on artiklis sõna saanud kõik osapooled ning kuna maja aadressi ega osapoolte nimesid ei avalikustatud, ei saa lugu kellegi mainet kahjustada ega moonutatud pilti luua. Üürnik võib tagatisraha maksta kolme kuu jooksul võrdsetes osades. Artiklis on esitatud alusetuid süüdistusi ja kahtlustusi kaebaja suhtes. Kuigi saates näidatakse kooseluseaduse vastu korraldatud meeleavaldusi, ei viita ükski saates esinenud ekspertidest SAPTK-ile. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on kasutatud naissugu rõhutavaid ja halvustavaid väljendeid, millel puudub uudisväärtus. Samuti sisladab artikkel eksitavat väidet. Kaebaja ei ole rahul, et ta sõna ei saanud ja et parandust ei avaldatud. Artiklis ei ole väidetud, et USA presidendi turvateenistus oleks Meelis Kaldalu maha lasknud.

Internetipank - Swedbank

. Kaebaja ei ole rahul, et sõna ei saanud. Pressinõukogu ei saa kohustada Eesti Ekspressi kõrvaldama lehe veebiväljaandest kõnealust artiklit ja viiteid sellele. Pressinõukogu leiab, et mõlemad osapooled on saanud sõna, sest loos avaldati Loomakaitse Liidu nägemus ning sõna said koeraomanik ja veterinaarkeskus. Vaatasime üle, millistel tingimustel laenuandjad pakuvad maksepuhkust, kuidas taotleda maksepuhkust ning kui kallis on maksepuhkus.. Hilisem intressi nõue, omaraha. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja vastamiseks liiga lühikese aja. Samuti ei ole kaebaja rahul, et kaebaja vastus ei ole tervenisti leitav. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse artiklis süüdistusi kommenteerida ehk mõlemad osapooled said sõna. Teisi eetikakoodeksi punkte rikutud ei ole.

Pangandusterminid - Swedbank

. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot, mille avaldamisel ei kontrollitud piisavalt info paikapidavust. Kaebaja leiab, et antud arvamusartikkel solvab räigelt AS Delfi töötajaid. Pressinõukogu hinnangul ei ole piisav Danone kodulehel olevale infole tuginemine ning firma esindaja oleks pidanud samuti artiklis sõna saama, et vastata konkreetselt artiklis tõstatatud süüdistustele. Kaebaja leiab, et tegu on põhjendamata kannatusi tekitava, pahatahtliku, moonutava ja eksitava infoga. Pressinõukogule esitatud materjalidest ilmneb, et ajakirjanik ja allikas olid kokku leppinud, et allikat ei pildistata. Kaebajad ei ole rahul, et avaldatud on andmeid tervisliku seisundi kohta ning neilt kommentaari ei küsitud. Kaebaja ei ole rahul, et allikate usaldusväärsust ei kontrollitud ja et kõik osapooled ei saanud sõna. Pressinõukogu leiab, et pildistamine artikli jaoks oli kooskõlastatud lasteaiatöötajaga ja lisaks ei ole laps identifitseeritav. Esimeses loos saab kaebaja sõna, lisaks on tema joogatundide kohta avaldatud positiivne hinnang. Samuti on Pressinõukogu hinnangul põhjendatud artikli pealkiri. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja seisukohti kajastatud. Lisaks viitas leht avaldatud artikli all ka Facebookile. Artiklis avaldatud faktid tuginevad allikatele, kelle väidetes puudub alus kahelda. Kaebaja ei ole rahul, et infot koguti salaja ja tema selgitusi ei kuulatud. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud valeväide uuringute kohta, sest tegelikkuses on ministeerium teemakohaseid uuringuid teinud. Samuti sisaldab artiklite sari kaebaja hinnangul valeväiteid. Samuti pole artiklitega antud ausat ja mitmekülgset pilti toimunust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis segamini faktid ja ajakirjaniku arvamused. Kaebaja hinnangul on meedia esitanud valefakte, intervjueerinud lapsi loata, jätnud ära kuulamata kõik osapooled ning kajastanud olukorda eksitusohtliku montaaziga. Pressinõukogu hinnangul ei ole Õhtulehe refereeringust võimalik kedagi tuvastada. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel kaebaja aadressil tõsist süüdistust ja seetõttu oleks pidanud Ida-Viru Keskhaiglale sõna andma. Pressinõukogu hinnangul ei ole ebatäpsus firma nime ja aadressiga sellised, mis loo kontekstis olulist tähtsust omaks ja seega ei ole tegemist selliste vigadega, mis tooks kaasa ajakirjanduseetika koodeksi rikkumise. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temaga ei räägitud ning leht ei kontrollinud faktide tõesust. Selle õiguse kasutamisel on tal ka vedaja õigused ja kohustused. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud artikliga enne ilmumist tutvuda. Leht aga soovis kaebajale sõna anda ja võttis temaga ühendust nii telefoni kui e-kirja teel, kuid kaebaja ei vastanud. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud kaebaja kohta valeväiteid. Leht on avaldanud eksliku pildiallkirja ning kaebaja vastulause avaldati lehe kommentaaridega. Pressinõukogu hinnangul on loos segamini faktid ja oletused. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljendi „bussikoondise ahvid“ kasutamine põhjendatud, sest sellele ei olnud saatelõigus endas ühtegi viidet, st mitte keegi kaasliiklejatest ei nimetanud bussijuhte saatelõigus niimoodi. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht olema täpsem kompromissi kokkulepete sõnastamisel. Pressinõukogu hinnangul eksis leht antud punkti vastu juhtlõigus, kus on kirjas: „Lastekaitseseltside võrgustiku ajas lõhki MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus juhi Marika Ratniku soolo napi lastetoetuse tõstmise vastu.“. Pressinõukogu hinnangul oli juhtkirjas „Kuhu raha maetakse…“ kasutatud uudisloost pärit ekslikku informatsiooni. Samuti oli artikli puhul tegu rahvusvahelise vaenu õhutamisega. Lisaks pärineb info kinnipidamiskeskuse juhi sõnadel, milles ei olnud toimetusel põhjust kahelda, sest kinnipidamiskeskuse juht vastutab kõige keskuses toimuva eest. Antud juhul ei ole viitamine „viimasele võimalusele“ korrektne, see on auditooriumi eksitav. Pressinõukogu märgib, et tegu oli avaliku kohtuistungiga, mida kaebajad isegi tunnistavad. Pressinõukogu pädevuses ei ole otsustada, kas pildil viibinud isik viibis Sky Plusi üritusel või mitte, kuid samas ei näe Pressinõukogu põhjust kahelda foto autori sõnades. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab eksitavat infot. Samuti on artiklis segamini faktid ja oletused. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta artiklis sõna ei saanud ja et leht kohe tema ees ei vabandanud. Kulla laen, kuidas kirjutada avaldus võla likvideerimise kohta. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse süüdistustele vastamiseks, info esitamiseks ja vastulauseks, kuid ei kasutanud ühtegi võimalust. Pressinõukogu hinnangul on artikkel kinnisvara müügi kohta ja seepärast ei olnud lehel põhjust küsida Väinamere Liinide kommentaari. Tasaarvestamine ei ole lubatud, kui vahetuskursid ei ole turul vabalt kujunenud.  Tasaarvestus toimub avalduse tegemisega teisele poolele. Samuti leiab kaebaja, et antud loo puhul puudus avalikkuse huvi. Lahendatud: Kaebaja jäi Rahvusringhäälingu lahendiga rahule. Artikli pealkiri ei ole eksitav, vaid võtab kokku artikli sisu. Pressinõukogu hinnangul on Ildar Muhhamedðinile vastamiseks antud kaks nädalat piisavalt pikk aeg. Pressinõukogu hinnangul vastutab asutuse direktor kogu muuseumi töö eest ja peab olema valmis tegevust kommenteerima. Priit Pullerits sai oma seisukoha esitada raadiosaates. Tarbija taganemise korral kannab asja tagastamise kulud pakkuja.  Pakkumise võib edastada tarbija faksile ja telefoni automaatvastajale või elektronpostiaadressile üksnes tarbija eelneval nõusolekul. Rentnik ei pea neid abinõusid taluma, kui nendega kaasneksid tagajärjed, mis ei ole rendileandja õigustatud huve arvestades põhjendatud.

Eesti Ajalehtede Liit - Pressinőukogu

. Pressinõukogu hinnangul sisaldas Tiit Madalvee artikkel Antti Leigri kohta tõsiseid süüdistusi. Pressinõukogu leiab, et repliik „Värsket vett konnatiiki” põhineb artiklis esitatud andmetel. Pressinõukogu hinnangul on ajaleht korrektselt käitunud nii uudist kui ka õiendit avaldades. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks tuhatkonna auto nimetamist. Pressinõukogu hinnangul viibis narkojoogi ohver antud baaris, kuid baari kohta artiklis süüdistust ei esitatud. Pressinõukogu hinnangul on antud uudises anonüümsete allikate kasutamine põhjendatud. Tegemist oli intervjuuga ja ajakirjanik esitas selle käigus küsimusi. jäetud läbi vaatamata, sest leht avaldas vabanduse. Kiirlaen 370 euri, SMS raha. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud vastulause võimalust. Kaebaja peab artiklit oma mainet kahjustavaks. Kokkulepe: Pooled leppisid lahenduses kokku. Pressinõukogu hinnangul esitati Marta Tuule artikli kohta ebatäpset infot ja pandi artikkel väidetavate rünnakute ja ähvardustega samasse nimekirja, mistõttu oleks pidanud sõna andma ka Marta Tuulele.

Samuti pole kaebaja rahul, et talle ei pakutud võimalust vastulauseks. Artikkel ei olnud nii päevakajaline, et selle oleks pidanud kaebaja kommentaarita avaldama. Samuti ei tooda saates välja ühtegi tõendit, mis kinnitaks kaebaja osalust Kadri Luide surmas. Pressinõukogu hinnangul on nii saatelõigust aru saada kui ka kaebaja esitatud lisadest ja kirjavahetusest näha, et Pealtnägija soovis Ülli Adamsoniga intervjuud saada. vastu, mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatud. Samuti kajastab artikkel kaebaja seisukohti. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik talle artiklit enne avaldamist ei näidanud. Samuti ei ole ta rahul, et tema arvamust ei küsitud. Pressinõukogu hinnangul on Tallinki sisejuurdluse materjal tõendi tähtsusega. Artiklites on antud sõna kaebajale, samuti on võetud kommentaare teistelt allikatelt. Kaebaja leiab, et teises videoklipis laimatakse teda taas avalikult ja osa tema antud seisukohti on välja jäetud. Samuti ei ole Hermann Kalmus rahul, et saates avaldati Pilistvere koguduse konto väljavõte ning et kirikus filmiti luba küsimata. Makseteenuse pakkuja ei vastuta, kui tegelikult vastutava maksevahendaja on valinud makseteenuse pakkuja klient. Valla maine osas oleks pidanud Pressinõukogule kaebuse esitama valla ametlik esindaja. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud info kontrollitud ning sõna on saanud nii õpilased kui ka direktor. Postimees tegi küll vea valimisliidu nimes, kuid artikli sisu ja hoiakuid see ei mõjutanud. Lisaks on teda uudislõigus küll süüdistatud, kuid sõna enda kaitseks antud ei ole. Kaebaja esitas lehele vastulause, kuid leht seda ei avaldanud. Ehital autoliising OÜ, kiirlaen 370 euri. Eraeluliste seikade käsitlemine ja erakondlikust kuuluvusest kirjutamine on antud juhul Pressinõukogu hinnangul põhjendatud avaliku huviga. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu arvates on tegu tõsise süüdistusega, mis vajanuks kindlasti kaebaja kommentaari. Samuti pole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vastulauset. Märge peab sisaldama kuupäeva ja olema tšeki omaniku poolt alla kirjutatud. Pressinõukogu hinnangul esitatakse artiklites põhjalikult tuuleparkide vastaste seisukohti, kuid ettevõte saab teemat kommenteerida liiga vähe. Samas peab Pressinõukogu saate teemat oluliseks ja leiab, et see vajas kajastamist. Lisaks on tegemist vaid politseile huvi pakkunud kommentaaride vahendamisega, mis ei vaja võimalike osapoolte kommentaare. Samas on Kersti Kaasik Pressinõukogu hinnangul endise pankrotihaldurina avaliku elu tegelane ning uudise avaldamine lehes on sellega põhjendatud.

Võlaõigusseadus – Riigi Teataja

Märkused