Kus krediiti võtta ilma, kiirlaen ilma tagtiseta

Tehingule rakenduvad püsikliendisoodustused, mis on avaldatud veebilehel www.olerex.ee. Pärast korrektselt täidetud Taotluse saamist teeb Olerex otsuse Lepingu sõlmimise ja Krediidilimiidi andmise ning antava Krediidilimiidi suuruse kohta. – Kaardi autoriseerimiseks ja kasutamiseks kasutatav salajane identifitseerimisnumber, mis määratakse Kliendi poolt Olerexi kodulehel krediidi taotlemise ajal ning mida Kliendil on võimalik hilisemalt muuta. Tehingud registreeritakse teenindusjaamades kehtivas jaehinnas, mille kohta väljastatakse Kliendile Tehingu dokument. Klient nõustub, et Olerex võib edastada Kliendile Olerexi koostööpartnerite pakkumisi. Olerex ei vastuta Kaardi kasutamise tõkestamisest tulenevate kahjude eest. Klient kohustub katma Olerexi kulud, mis on seotud kohtueelse ja kohtuliku võla sissenõudmisega. Kus krediiti võtta ilma, kiirlaen ilma tagtiseta. Klient kohustub tasuma Olerexile krediidilimiidi ületamise korral summad, mis ületavad Krediidilimiiti. Klient kohustub mitte ületama Krediidilimiiti ja mitte tegema tehinguid Kaardiga Krediidilimiidi täitumisel. Lepingu täitmise eesmärgil teeb Olerex koostööd lepingupartneritega, kellele Olerex võib Kliendiga seotud andmeid edastada. Soodustusi arvutatakse ja rakendatakse arve väljastamisel. Lepingust või sellest tulenevatest kohustutest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse poolte vahel läbirääkimiste teel. Lepingu põhitingimused – Lepingu osa, milles on sätestatud teave Lepingu Poolte, Lepingu sõlmimise kuupäeva ja krediidilimiidi kohta ning muud tingimused.

Muuda ID-kaart Olerexi krediitkaardiks!

. Klient kohustub tasuma Kaardiga sooritatud Tehingute eest arvel näidatud ulatuses ja maksetähtajaks pangaülekandega Olerexi poolt näidatud arveldusarvele viidates maksekorralduses viitenumbrile ja/või arve numbrile. Õiguslikku tähendust mitteomavaid informatiivse sisuga teateid võib esitada suulises vormis või e-posti teel lepingus fikseeritud aadressil. Väljavõte - Kliendile Iseteeninduse kontol kättesaadav aruanne Kaardiga tehtud Tehingutest ja toimingutest. – Kliendile Kaupade müük ja Teenuste osutamine ning nende eest Krediidilimiidi ulatuses Kaardiga tasumine. Kõige soodsamad laen, kust saada kiirlaenu kõige lihtsamalt. Krediidilimiidi blokeerimise korral on Olerexil õigus blokeerimise lõpetamine siduda lisatingimustega, sealhulgas nõuda võlgnevuse tasumist. Muudatuste tegemist ei pea Olerex eelnevalt põhjendama, kaasa arvatud muudatused allahindluses toodetele või teenustele. Kliendil on õigus tutvuda oma töödeldavate andmetega ja nõuda nende töötlemise lõpetamist seaduses sätestatud korras.

ID-kaardi kehtivuse määrab PPA. Lepingu ülesütlemisega või ülesütlemisavalduse saamisega samaaegselt on Olerexil õigus blokeerida Krediidilimiidi kasutamine. Lepingu põhitingimused allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt.

sooduskoodid -

. Klient on kohustatud Teenindusjaamas esitama teenindajale Kaardi ning sisestama Kaardi PIN koodi makseterminalis olevasse lugejasse. Kliendil on kohustus tasuda kõigi Kaardiga sooritatud Tehingute, sealhulgas sideliini rikke tõttu või muul põhjusel võimalikuks osutunud Krediidilimiiti ületavate Tehingute eest. Olerex ei vastuta Kliendile Kaardi Krediidilimiidi blokeerimisest tekkida võivate kahjude eest. Klient kohustub Kaardi kasutamisel järgima kõiki Kaardi kasutamiseks ettenähtud reegleid, sh hoidma saladuses ja kolmandatele isikutele kättesaamatuna Kaardi PIN-koodi. Pool või Pooled – eraldi või ühiselt Olerex ja Klient. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandluse alusel seadusjärgses kohtus. Arve tähtaegne esitamata jätmine ei vabasta Klienti maksekohustusest. Olerexil on õigus Kaardi Krediidilimiidi kasutamine tõkestada, kui PIN koodi on sisestatud kolm korda järjest valesti, kui Klient ei ole täitnud maksekohustusi või ületatakse Krediidilimiiti. Leping jõustub Poolte poolt allkirjastamise hetkest ja on sõlmitud tähtajatuna. Maksetähtaeg – hiliseim kuupäev, mil Klient kohustub tasuma Lepingu raames ostetud Kaupade ja Teenuste eest. Teenindusjaam – mehitatud kauplemiskoht, kus Klient saab teha Kaardiga Tehinguid Kaupade ja Teenuste soetamiseks. Pooled ei vastuta Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest, mis on põhjustatud vääramatust jõust ja muudatustest seadusandlusest. Kupongi saab kasutada ka soodushinnaga komplektidele. Olerexil on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ja/või soovitud Krediidilimiidi andmisest ilma vastavat otsust kommenteerimata. – füüsiline isik, kellega Olerex on sõlminud Lepingu ja kelle isik on tuvastatud ID-kaardi abil ning kes on andnud Olerexile nõusoleku oma andmete saamiseks, kasutamiseks ja kontrollimiseks Lepingus kokkulepitud korras. Klient kohustub tasuma Olerexile kõik oma kohustuste mittetäitmisega või mittekohase täitmisega, sealhulgas nõude sissenõudmisega seotud kulud. Leping on sõlmitud elektroonilises vormis. Iseteenindus - Veebilehe keskkond aadressil www.olerex.ee , mille kaudu Klient saab Olerexile esitada taotlusi, aktiveerida oma Kaardi, samuti saab Klient teavet Kaardi kasutamise ja tingimuste kohta ning saata ja vastu võtta teateid Olerexiga. – Teenindusjaamas pakutav sõiduki pesemise ning muu Teenus. Erikampaaniate soodustused eraisiku krediidilepingu raames ei rakendu. Tehingu kirjaliku vormiga loetakse võrdseks tehingu elektrooniline vorm. Klient nõustub tema poolt Olerexile avaldatud kontaktandmete, kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ja summa, edastamisega kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil. Kui Klient ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud või on asunud Kaarti kasutama, loetakse, et Klient on muudatusega nõustunud. Kaardi kaotamise, varguse ja PIN-koodi kolmandatele isikutele teatavaks saamise korral vastutab Klient kõigi Kaardiga sooritatud Tehingute eest. Klient saab tema kohta AS`i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee. Tehingu dokument - teenindaja poolt Kliendile Tehingu toimumise tõendina väljastatud kviitung. Iseteeninduskeskkond on Poolte peamine omavaheline suhtluskanal. Olerexil on õigus nõuda iga Kliendile võlgnevuse meeldetuletamise, hoiatuskirja või muu sarnase kirja esitamise eest seaduses sätestatud määras teenustasu. Kui Klient ei ole arvet saanud, kohustub Klient sellest koheselt teavitama Olerexi kliendituge ja Olerex väljastab kordusarve. – Olerexi ja Kliendi vahel sõlmitud kokkulepe Krediidilimiidi kasutamise kohta, sh üld- ja põhitingimused, üld- ja põhitingimuste lisad ning kokkulepped üld- ja/või põhitingimuste muutmise ja/või täiendamise kohta. Krediidilimiit – kokkulepitud piirsumma eurodes, mille ulatuses võib Klient teha Kaardiga Tehinguid. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist. Krediidi kasutamise eest intressi ei arvestata. Välisriigis elava Kliendi vastu, kellele laieneb eksterritoriaalsus, ja välisriigis töötava avalikust teenistujast Eesti Vabariigi kodaniku vastu võib esitada hagi tema viimase Eesti-elukoha järgi

Märkused