Laen hüpoteegi, annan laenu tingimusteta

Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ.

andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. andmed maksevõime kohta; i. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Laen hüpoteegi, annan laenu tingimusteta. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Soodsaimad 200-eurosed kiirlaenud leiad siit. Laenud kodunt lahkumatta, kiirlaen 3000 eur. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b.

Väikelaen | Finora Capital

. Kiirlaen intressita, TF Bank väikelaen. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Ebamõistlik intress, kuidas võtta laenu inimeselt inimesele

Märkused