Laen kalkulaator, laenu refinantseering

Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. Swap-tehing/​vahetus­tehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Standard­väljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb.

On hea teada, et me oleme SA Hoiu-Laenuühistute Hoiuste Tagamise Fondi liige. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. Maja ehitamiseks laen, laenuintresside arvutamine. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil.

Laenud ilma konto väljavõtteta ja ilma palgatõendita.

. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Käibe­teatis Käivete aruanne. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Laen kalkulaator, laenu refinantseering. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Hoius on kõige lihtsam viis raha säästmiseks ja kogumiseks. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Laen kalkulaator, laenu refinantseering. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Hoiustajale annab kindlustunde teadmine, et Kambja Hoiu-laenuühistu laenab raha välja ainult oma maksejõulistele liikmetele. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Vastandmõiste inflatsioonile. Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. On kohalikul turul väga levinud. Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. klient, kes on pangast laenu saanud. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Kiirlaenu, luutar kulla hinnaв. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Loe edasi Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Kambja Hoiu-laenuühistus hoiustamisel on intress suurem kui pangahoiustel.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu

. Laen andmine eraisikult eraisikule, minicredit Tallinn. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta.

Tuludeklaratsiooni andmed - Swedbank

. Emissiooni­prospekt/​prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest.

Internetipank - Swedbank

. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta

Märkused