Laenuintress aastas kalkulaator, maksimaalne intressimäär

Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Laenuintress aastas kalkulaator, maksimaalne intressimäär. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Vastandmõiste inflatsioonile. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel.

Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Londoni pankadevaheline laenuintress. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. On hea teada, et me oleme SA Hoiu-Laenuühistute Hoiuste Tagamise Fondi liige. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. On kohalikul turul väga levinud. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Tulemus esitatakse protsendina. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Emissiooni­prospekt/​prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Kambja Hoiu-laenuühistus hoiustamisel on intress suurem kui pangahoiustel. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Institut­sionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Valem mõeldi välja Fischer Blacki jaMyron Scholes´i poolt ning see võtab arvesse alusvara hinda, volatiilsust, optsiooni tehinguhinda ja lõppemispäeva, intressimäärasid ja dividende. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. 50 laenu kiirelt, laen 3000 eur. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani.

: laen, väikelaen, kiirlaen, kinnisvaralaen!

. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Account operator /kontohaldur Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid. Laenuintress aastas kalkulaator, maksimaalne intressimäär. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Makseta arveldus /Free of payment Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Jekaterina orlova smsraha, smsraha ei saa avaldust teha. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Sub-Custodian/​alam- väärt­paberi­haldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused.

Laenuintressi alammäär on 0,5% aastas - Raamatupidamisteenus

. klient, kes on pangast laenu saanud. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised

Märkused