Lõppsaldos kajastatakse bilansis kohustusena laen, laenud 30 eur

konsolideerimine ning kajastatakse järelejäänud osa tütarettevõtte varades, kohustustes ning firmaväärtuses kas sidusettevõttena, ühisettevõttena või muu finantsinvesteeringuna. Allesjääva investeeringu osa bilansilist väärtust.

MAJANDUSAASTA ARUANNE -

.

EESTI ARENGUFOND 2013. a majandusaasta aruanne

. Võlad tarnijatele kajastatakse finantsaruannetes lähtuvalt algdokumendil toodud infost, võlgnevusena kajastatakse saabunud ja aruandeperioodi lõpuks maksmata arveid. Viitvõlana kajastatakse aruandeperioodi kulu, mille kohta pole arved veel saabunud. summasid kajastatakse tuluna kui ettevõte aksepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja ….

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne -

.

Kiirlaen tuvastamiseta, laenude refinantseerimine ilma kinnisvara tagatiseta. Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Lõppsaldos kajastatakse bilansis kohustusena laen, laenud 30 eur. kajastatakse põllumajanduslik toodang tema õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügikulutused. Selliselt leitud Selliselt leitud väärtust loetakse ühtlasi põllumajandusliku toodangu soetusmaksumuseks tema edasisel kajastamisel varuna.

Märkused