Lühiajalised laenud, raha24 iseteenindus

Free of payment/makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Soovin kiiresti laenu, miinimumintress. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Kliendile pakutav pangateenus. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Devalvatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Tootjahinnaindeks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Müügioptsioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus.

Pangandusterminid - Swedbank

. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Kupong/intressimäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Duratsioon/kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Turuhinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Elektroonilised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Inkassatsioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Maksevahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Lühiajalised laenud, raha24 iseteenindus. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Valuutaoptsioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Lühiajalised laenud, raha24 iseteenindus. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Kommertspaber/CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Käibeteatis Käivete aruanne. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. Tehingupartner/Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Aktsiakapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Account operator /kontohaldur Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Tasu pangateenuse osutamise eest. Devalveerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Osaku puhasväärtus/NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Konteerimine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Maturity date/Lõppemistähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Konverteeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Väärtpaberite hinda mõjutavad sündmused/Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Laen firmale, väike ala ad laenu raha üksikisikute vahel. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Krediidivõime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides.

Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajanduse kogutoodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemistähtpäev/Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Tasaarvestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Väärtpaberikonto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega.

Internetipank - Swedbank

. Kaaslaenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Krediitkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Välismakse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välisvõlakiri/Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Turukapitalisatsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Autoriseerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Dematerialiseeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Maksebilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Institutsionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Laenud id kaardi tuvastamisega, 20 aastasele laenud. Custodian/väärtpaberihaldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil.. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Arvelduskrediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna

Märkused