Madala intressiga laen, laen alates 18 aastastele ilma kontoväljavõttes

Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta.

Internetipank · KKK · LHV

. Autoriseerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Elektrooniline pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Nipid raha säästmiseks värske abielupaarina. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Elektroonilised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank.

Indekseerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Counterpart/tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Esindab omandiõigust ettevõttes. Väärtpaberite haldamine/Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Volatiilsus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides.

Tagatiseta väikelaen kuni 10000 euroni igaks otstarbeks.

. On kohalikul turul väga levinud. Sub-Custodian/alam- väärtpaberihaldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividendide reinvesteerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Intressimäär/kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Valem mõeldi välja Fischer Blacki jaMyron Scholes´i poolt ning see võtab arvesse alusvara hinda, volatiilsust, optsiooni tehinguhinda ja lõppemispäeva, intressimäärasid ja dividende. Tagatisega laenu puhul on kindlasti vaja tagatiseks oleva kinnisvara eksperthinnangut, see otsustab põhimõttelisel, kas ja kui palju ettevõttele laenu antakse. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Väärtpaberikonto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Madala intressiga laen, laen alates 18 aastastele ilma kontoväljavõttes. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Kestus/duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline.. Tasaarvestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Madala intressiga laen, laen alates 18 aastastele ilma kontoväljavõttes. Aktsiaoptsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. Corporate actions/väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust.

Internetipank - Swedbank

. Lühiajaline on käibekapitalilaen, millega on hea rahastada konkreetset projekti. Krediidirisk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Standardväljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. Emissiooniprospekt/prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Inkassatsioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Clearing/kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Kui teile meeldib laenu võtmisel valida, siis võite kaaluda ärilaenu võtmist Krediidipangast. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Kommertspaber/CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Komisjonitasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Siit leiate kõige enam kasutatavate terminite seletused. Enne kui lähete laenu üldse taotlema tasuks need dokumendid valmis panna ja ise kriitilise pilguga üle vaadata. Ettevõtte väikelaenude puhul on positiivne asjaolu, et enamikul juhtudest saate ise valida, kuidas te seda tagasi maksate, kas siis fikseeritud maksetena või vabagraafiku alusel, see võimaldab laenu põhiosa vabamalt kasutada. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Enamik ettevõtetele mõeldu laenudest eeldab erineva aruandluse esitamist, mille läbi vaatamine võtab tavaliselt pisut kauem aega, kui tagatisega eraisiku laenu puhul. Kontohaldur/account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Kontoväljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Konteerimine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Pangasisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Esemene lain credit, vajan laenu 5000 maksta arveid 2019. Kinnispant e kinnisvarale seatav pant. Diskonteerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Üldtingimused Swedbanki üldtingimused. Kvalitatiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Derivatiiv/tuletisinstrument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Väärtpaberihaldur/Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Institutsionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Tasu pangateenuse osutamise eest. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Londoni pankadevaheline laenuintress. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga.

Märkused