Madala intressiga laen, SMS kiirlaen ainult isikukoodiga

Amortisatsioon Põhivara väärtuse vähenemine. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Tehingupartner/Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Madala intressiga laen, SMS kiirlaen ainult isikukoodiga. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Tarbijahinnaindeks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Kupong/intressimäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid.

Internetipank - Swedbank

. Tekkepõhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Kiirlaen töötule, poor credit mortgage loan. Inflatsioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Võlakirja puhashind/Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Prospekt/Emissiooniprospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Osaku puhasväärtus/NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Indekseerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Corporate actions/väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Välismakse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välisvõlakiri/Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Londoni pankadevaheline laenuintress. Krediitkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Üldtingimused Swedbanki üldtingimused. Tasaarvestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. Maksevahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Tehingupäev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Panga väärtuspäev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Pangasisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Kliendireiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Väärtuspäev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaalanalüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Maksebilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Terminid on järjestatud tähestiku alusel. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajanduse kogutoodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. On kohalikul turul väga levinud. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Duratsioon/kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Autoriseerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Emissiooniprospekt/prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. klient, kes on pangast laenu saanud. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Elektrooniline pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Väärtpaberihaldur/Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Maksekorraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja. Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis.

teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides.

Kiirlaenud kuni 4000 eurot

. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Kommertspaber/CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Swap-tehing/vahetustehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Krediidireiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele.

Laen | Laenud - Tagatiseta laen 15 minutiga - Laenud.

. Turukapitalisatsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. Provisjoneerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Esindab omandiõigust ettevõttes. Väärtpaberite hinda mõjutavad sündmused/Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Maturity date/Lõppemistähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta

Märkused