Osta skype krediiti, luutar.ee

Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Devalveerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Vastandmõiste inflatsioonile. Kestus/duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Sub-Custodian/alam- väärtpaberihaldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul. Autoriseerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg.

Skype for SIP – VoipMaster

. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Turukapitalisatsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Kaaslaenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Prospekt/Emissiooniprospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Eriti kasulik, isegi hädavajalik, on Skype’i WiFi maailmaränduritele puhkustel ja ärireisidel, sest nii on võimalik väga lihtsalt ja soodsalt oma iPhone’i, iPadi või iPod Touchi abil internetti kasutada. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Elektrooniline pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Käibeteatis Käivete aruanne. Makseta arveldus /Free of payment Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Clean price/ Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Dematerialiseeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Osta skype krediiti, luutar.ee. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaalanalüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Tasaarvestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Krediidirisk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada. Counterpart/tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Digitaalallkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Vabad vahendid Konto saldo miinus broneeritud summa. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Võlakirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib.

Internetipank - Swedbank

. Inkassatsioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. On kohalikul turul väga levinud. Esindab omandiõigust ettevõttes. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Tehingupäev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Standardväljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Inflatsioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Müügioptsioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. Corporate actions/väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Väärtpaberitüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Kogumishoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Derivatiiv/tuletisinstrument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind.

Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Nii et laadi endale Skype’i WiFi, leia toetatud leviala ja surfa. Makse vastu arveldus/Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Valuutaoptsioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Arvelduskonto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Krediidi kogusumma valem, kiirlaenu tuvastamine pangalingi kaudu. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuutakurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Kasutusrent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Konverteeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Kinnispant e kinnisvarale seatav pant. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Institutsionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid. Devalvatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Tähtajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Emissiooniprospekt/prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Clearing/kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Turuhinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Kliendireiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. BigBank laenukalkulaator, tarbimis ja kiirlaenude võrdlus. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Krediidivõime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. Väärtpaberikonto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline

Märkused