Privaatsuspoliitika

Online.ee kasutajakonto saab Kasutaja registreerida Online.ee keskkonnas. Tasuliste teenuste, kasutamine on tasuta.

Lisaks e-posti teenuse kasutamisele võimaldatakse Kasutajatele Online.ee keskkonnas erinevate Teenuste ja funktsionaalsuste kasutamist. Online.ee keskkonna kaudu Teenuste kasutamisel kohustub Kasutaja järgima kõiki tema tegevuse suhtes kehtivaid, sh õigusaktidest tulenevaid, piiranguid ja kohustusi. Tasuliste teenuste osutamise tingimustes on Teenusepakkujal õigus ühepoolselt muudatusi teha üksnes Teenusepakkuja Üldtingimustes või vastava Tasulise teenuse tingimustes kehtestatud juhtudel ja korras. Teenusepakkuja ei kontrolli Tasuta teenuste kasutamist võimaldava versiooni kasutamise korral Kasutaja poolt Online.ee elektroonilisel registreerimisvormil sisestatud andmete vastavust tegelikkusele. Muuhulgas on Kasutajal võimalik: erinevad e-posti aadressid siduda Online.ee keskkonnas toodud tingimustel teiste e-posti kontodega ning seotud e-posti kontode kaudu opereerida oma e-kirjadega Online.ee keskkonna vahendusel. Nimetatud versiooni kasutamise, sh Online.ee kasutajakonto registreerimise ja Online.ee Tasuliste teenuste kasutamise eelduseks on Telia toote Kodulehe majutus ja e-post kasutamine. nimetatud Kasutaja poolt antud nõusolekud kehtivad Online.ee keskkonnas kasutatava postkasti põhiselt, sõltudes seejuures kasutatava Teenuse liigist.. Tasuliste teenuste kasutamisel on administraatori õigustes peakasutajal õigus muuta kõikide vastava juriidilisest isikust kliendi kasutajakontode paroole. Klient kohustub maksma tasu vastavalt arvel toodule. Sinu raha 24, kiirlaen firmale. Paketi vahetamisel väiksema mahuga paketi vastu tuleb seejuures arvestada, et Online.ee pilve allesjäävate andmete maht ei oleks suurem kui uue paketi andmemaht. Tasuliste teenuste kasutamist võimaldava versiooni kasutamise korral kontrollib Teenusepakkuja, kas vastav juriidiline isik kasutab Telia toodet Kodulehe majutus ja e-post. Online.ee pilve Tasulise paketi tellimine toimub Teenusepakkuja e-Keskkonna kaudu. Käesolevate Kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja, et ta on Kasutustingimustega tutvunud ja nendega nõus. Tasuliste teenuste ning tasuliste Sisuteenuste eest on Kasutaja kohustatud tasuma vastavalt konkreetse teenuse osutaja poolt kehtestatud tingimustele ja hinnakirjale. Kui Kasutaja ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul vajalikus ulatuses andmeid Online.ee pilve keskkonnast eemaldanud, teeb seda Teenusepakkuja, eemaldades enne väiksema mahuga paketi aktiveerimist Kasutaja Online.ee pilve keskkonnast kõik andmed. juhul kui tegemist on Tasulise paketiga. Online.ee keskkonna Kasutajatel on võimalus esitada teateid häirete kohta Online.ee keskkonnas või neile teatavaks saanud Kasutustingimuste rikkumiste kohta Online.ee keskkonnas "Abiinfo" lehel toodud kontaktandmetel. Vastava tellimuse saab algatada Kasutaja, kuid tellimuse peab kinnitama Tasulise paketi eest tasuv Klient. ONLINE.EE KASUTAJAKONTO REGISTREERIMINE Online.ee kasutajakonto registreerimiseks on Kasutaja kohustatud täitma elektroonilise registreerimisvormi, sealhulgas sisestama tema poolt soovitud kasutajatunnuse ja salasõna. Search taitur BigBank.ee, kiirlaenud otse internetist. Kasutustingimused jõustuvad nende Kasutaja poolt aktsepteerimisest ja kehtivad tähtajatult kuni Online.ee kasutajakonto sulgemiseni. Eelnimetatud nõusoleku tagasivõtmist loetakse ühtlasi ka Kasutaja sooviks loobuda vastava kolmanda isiku poolt osutatava või vahendatava Sisuteenuse kasutamisest. Teenused, mida Teenusepakkuja osutab Online.ee keskkonna kaudu Klientidele ning mille eest Klient maksab tasu vastavalt Hinnakirjas toodule.

. Online.ee pilve tasulise paketi tellimise näol on tegemist Tasulise teenusega, mille suhtes kohaldatakse käesolevates Kasutustingimustes sätestamata küsimustes Teenusepakkuja Üldtingimustes toodut. Kasutajad loetakse Kasutustingimuste muutmisest teavitatuks alates hetkest, mil Teenusepakkuja on paigutanud teate Kasutustingimuste muutmise kohta Online.ee keskkonna alalehele "Online.ee uudised" või saatnud vastava teate Kasutaja e-posti aadressile. Teenuste kohase teabe muutmisel loetakse muudatused Kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Online.ee keskkonda. Tasuliste teenuste kasutamist võimaldava versiooni kasutamise korral on vastava tellimuse kinnitajaks juriidilisest isikust Klient, kes on kohustatud maksma Tasulise teenuse eest. Kasutajad loetakse Kasutustingimuste ülesütlemisest teavitatuks alates hetkest, mil Teenusepakkuja on paigutanud teate Kasutustingimuste muutmise kohta Online.ee keskkonna alalehele "Online.ee uudised" ja saatnud vastava teate Kasutaja e-posti aadressile. ANDMETE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED Teenusepakkuja tagab Kasutaja andmete, sh isikuandmete, kaitsmise ja kasutamise kooskõlas käesolevates Kasutustingimustes tooduga. Nimetatud nõusolek kehtib ja Teenusepakkujal on õigus andmeid eelnimetatud viisil kasutada kuni vastava nõusoleku tagasivõtmiseni Kasutaja poolt või kuni hetkeni, mil Kasutaja lõpetab Online.ee teenuste kasutamise ning kustutab Online.ee kasutajakonto. Muudatused loetakse kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Online.ee keskkonda. Kasutaja on Online.ee pilve kasutades teadlik, et Tasulise paketi kasutamise lõpetamise järgselt on tal võimalik kasutada Online.ee pilve andmemahtu üksnes ulatuses, mida Teenusepakkuja võimaldab tasuta. Privaatsuspoliitika. Kasutaja poolt Online.ee pilve kaudu säilitatavate andmete osas omab vastavat õigust üksnes Kasutaja ise. Kui Tasulise paketi kasutamine lõpetatakse täies ulatuses, peab Kasutaja arvestama, et andmete säilimine on tagatud üksnes juhul, kui andmete maht ei ületa mahu hulka, mida Teenusepakkuja võimaldab tasuta kasutada. vastavalt Online.ee pilve võimalustele üles laadida, hoida ja varundada oma pilte, videoid, dokumente jm andmefaile ning neid enda poolt valitud isikutega jagada.

Privacy Policy |

. Teenusepakkujal on õigus Kasutajale ette teatamata ja igal ajal muuta Teenuste valikut, sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, teenuste osutamise menüüstruktuure, kasutusloogikat, tingimusi, juhiseid jms. Tasuliste teenuste kasutamisel kohustub juriidilisest isikust klient tagama, et kõik Kasutajad, kellel nimetatud klient võimaldab Online.ee keskkonna kaudu kasutada vastava juriidilise isiku e-posti kontosid, järgivad kõiki Kasutustingimustes toodud nõudeid. Teenusepakkuja ei ole vastutav Kasutaja poolt iseseisvalt Online.ee keskkonnas või selle kaudu avalikustatud andmete edasise kasutamise eest. Online.ee keskkonna kaudu teenuste kasutamise eelduseks on Online.ee kasutajakonto olemasolu. Iga Kasutaja kohta on võimalik tellida üks Tasuline pakett. Täpsem info Teenuste kohta on kättesaadav Online.ee keskkonnas Abi lehel.

Privaatsuspoliitika - Arno

. Kui Kasutaja ei ole enne uute Kasutustingimuste jõustumise tähtpäeva oma Online.ee kasutajakontot kustutanud, loetakse, et ta on uued Kasutustingimused automaatselt ja vaikimisi aktsepteerinud ega oma pretensioone muudatuste suhtes. Kuutasu Tasulise paketi eest sisaldub Hinnakirjas ja lisandub vastava tellimuse teinud Kliendi arvele. Väikelaenud firmadele, kiir laenud.Eesti. Kasutaja kohustub kontode sidumisel tagama, et ta teostab kontode sidumist ja muid e-posti aadresside ja/või kirjadega seonduvaid toiminguid üksnes õiguspärasel alusel tema kasutuses olevate e-posti kontode suhtes. Create your own unique website with customizable templates. Teenuste kasutamise võimalused erinevad sõltuvalt sellest, kas Kasutaja kasutab Tasuta või Tasulisi teenuseid. Täpsem teave Online.ee keskkonnas Kasutajatele võimaldatavatest funktsionaalsustest ja keskkonnas pakutavatest Teenuste kasutamise võimalustest on kättesaadav Online.ee keskkonnas. Tasuta teenuste kasutamisel loetakse Kasutustingimused Kasutaja poolt üles öelduks ja Online.ee Teenuste kasutamine lõpetatuks, kui Kasutaja on kustutanud enda Online.ee kasutajakonto. nimetamata e-posti aadressidele, samuti Tasuliste teenuste kasutajate e-posti aadressidele ei saada Teenusepakkuja reklaame ega pakkumisi. Tasuliste teenuste osas on Teenusepakkuja vastutus Tasulise Teenuse toimimise eest määratletud vastava Tasulise teenuse kasutamise aluseks olevas kokkuleppes. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole andmete taastamine võimalik. Laenu võrdlus, smskiirlaenud

Märkused