Tingimusteta laen, laenulepingu põhi

Kohase ja mittekohase täitmise väärtused määratakse kohustuse täitmise aja seisuga. Kahjustamata veose väärtuseks loetakse selle väärtus vedamiseks vastuvõtmise ajal ja kohas. Üürnik võib tagatisraha maksta kolme kuu jooksul võrdsetes osades. Kui lepingus osaleb ühel või teisel lepingupoolel mitu isikut, võib hinda alandada üksnes kõigi ühel lepingupoolel olevate isikute poolt ja kõigi suhtes ühiselt. Sel juhul ei osale teised seltsinglased seltsingu juhtimises. Kindlustusandja ja kindlustusvõtja omavahelises suhtes vastutab ainult kindlustusandja. Sel juhul peavad ülekande algataja kontopidaja ja muud kaasatud kontopidajad niivõrd, kuivõrd see on võimalik, ülekandesumma tagastama. Mõjuval põhjusel võib kumbki pool nõuda asja või dokumendi ettenäitamist või sellega tutvumise võimaldamist muus kohas.  Asja või dokumendi ettenäitamise või tutvumisega seotud riisiko ja kulud kannab ettenäitamist või tutvumist nõudnud isik. Smslaen smsraha, ID kaardiga tuvastatavad laenud.

Pärast hoiustatu väljaandmist peab isik, kelle juures hoiustamine toimub, tagastama võlgnikule hoiustamise eest makstu sõltumata sellest, kas võlausaldaja on hoidmisega seotud kulud tasunud või mitte. Põhivõlgnik võib nõudele esitada nii vastuväiteid, mis tal olid võlausaldaja vastu, kui ka vastuväiteid, mis tulenevad tema ja käendaja vahelisest õigussuhtest. Teade tuleb tarbijale teatavaks teha sel viisil, et tarbija saaks oma õigustest aru. Kui leping on kestnud üle kahe aasta ja agendina tegutsemine on isikule olnud põhitegevuseks, peab käsundiandja agendile lepingu ülesütlemisest ette teatama vähemalt kolm kuud. Komisjonär peab samuti tegema enda poolt võimaliku, et komitent ei kaotaks võimalikke vedaja vastu suunatud nõudeid komisjonieseme kahjustumise korral vedamise ajal. Agendina tegutsemine on kõrvaltegevus, kui isik ei ole agendina põhiliselt tegev või ei saa sellest enamikku oma sissetulekust. Laokirjale tehakse märge asja kättesaamise kohta. Rentnik ei pea neid abinõusid taluma, kui nendega kaasneksid tagajärjed, mis ei ole rendileandja õigustatud huve arvestades põhjendatud. Üürileandja peab andma tagatise andmiseks mõistliku tähtaja. Reisikorraldaja peab rikkumise kõrvaldamiseks võtma oma kulul tarvitusele mõistlikud abinõud. Hoidja võib asja tagastada hoiuleandjale. Üürilepingusse astunud abikaasa või perekonnaliige vastutab üürniku pärijaga solidaarselt üürilepingust tulenevate kohustuste eest, mis on tekkinud enne üürniku surma. Kui võlausaldaja ei ole teate saamisest kolme kuu jooksul keeldunud kohustuse ülevõtmise nõusoleku andmisest, loetakse nõusolek antuks. Lastikiri on kaubaväärtpaber.

Võlaõigusseadus – Riigi Teataja

. Kui leping on kestnud üle aasta ja agendina tegutsemine on isikule olnud põhitegevuseks, peab käsundiandja agendilepingu ülesütlemisest ette teatama vähemalt kaks kuud. Patsiendi varem avaldatud või eeldatav tahe tuleb vastavalt võimalustele selgitada välja patsiendi omaste kaudu. Märge peab sisaldama kuupäeva ja olema veksli omaniku poolt allkirjastatud. Kinnitamisega võtab akreditiivi kinnitanud kontopidaja lisaks akreditiivi avanud kontopidajale kohustuse täita akreditiiv vastavalt akreditiivi tingimustele. Tingimusteta laen, laenulepingu põhi. Abinõude kohaldamist võib nõuda rikkuja kulul, välja arvatud juhul, kui see oleks ebamõistlik. Maksekäsundi tagasivõtmiseks peab käsundiandja teatama sellest käsundisaajale. Maksekäsundi lõppemise piirangud  Maksekäsund ei lõpe käsundiandja, käsundisaaja ega maksekäsundi järgi soodustatud isiku surmaga ega pankroti väljakuulutamisega. Tagatise või kinnituse saamiseni võib taganeda kavatsev lepingupool keelduda oma kohustuse täitmisest. Kui müüjal on kohustus asi ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg kulgema enne asja ostjale üleandmist. Kui veost ei ole üle antud, algab aegumistähtaeg päevast, mil veos oleks tulnud üle anda. Tähtaja järgimiseks piisab taganemisavalduse ärasaatmisest tähtaja jooksul. Sel juhul peab töövõtja eelarve olulisest ületamisest tellijale viivitamata teatama. Kui lepingust ei tulene teisiti, võib võlausaldaja nõuda kohustuse täitmist kohustuse täitmise tähtpäeva või kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtaja möödumisel.

Kiirlaenud kuni 4000 eurot

. Väljaandja võib vastutuse aktseptimise eest välistada vastava märke tegemisega vekslile. Rendileandja peab rentnikule mõistlikult hüvitama abinõude rakendamisest tekkinud kulud ja saamata jäänud tulu. Pandiõigusega on tagatud majutusettevõtte pidaja nõuded, mis on tekkinud seoses majutamiseks kasutatavate ruumide külastaja kasutusse andmise, külastajale osutatud teenuste ja külastaja majutusettevõttes viibimisega seotud muude kuludega. Sama kehtib täitmise asendamise, hoiustamise või tasaarvestuse korral. Teistel eksemplaridel või veksli ärakirjal tuleb märkida, millisele eksemplarile on protest kantud. Hoidjal on õigus teha asja säilitamiseks vajalikud toimingud ise. Sellise kahju olemasolu eeldatakse, kui lepingu lõppemise tõttu jäi agent ilma agenditasust, mida ta oleks saanud agendilepingu jätkamise korral, võimaldades samal ajal käsundiandjale agendi tegevusest tulenevalt olulist sissetulekut. Kui pagasi hulka kuulub ohtlik asi, peab reisija teavitama vedajat selle olemasolust ning ohu üldisest laadist.  Reisija peab hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt vedajale tekitatud kahju. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta. Kui teade esitatakse pärast veose üleandmist, peab see olema tehtud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vedaja võib lisaks veotasule ja seisurahale nõuda tema poolt veosele tehtud kulutuste hüvitamist, mida ta vastavalt asjaoludele võis mõistlikult vajalikuks pidada. Iga eelneva vedaja pandiõigus kestab kuni viimase vedaja pandiõiguse lõppemiseni. Märge peab sisaldama kuupäeva ja olema tšeki omaniku poolt alla kirjutatud. Lepingu täitmist võib alustada pärast tarbija sellekohast nõusolekut. Kindlustusandja peab lepingu ülesütlemisest üks kuu ette teatama. Ta vastutab ka kohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede, eelkõige viivise ja leppetrahvi maksmise ning kahju hüvitamise eest, samuti lepingust taganemise või lepingu ülesütlemisega seotud kulude hüvitamise eest. Dokumentide kättesaamist peab tõendama kindlustusandja. Üürniku huvide arvestamine ei välista ega piira üürniku õigust üüri alandada ja nõuda kahju hüvitamist. Taganemiseks loetakse muu hulgas asja tagastamist tarbija poolt taganemiseks ettenähtud tähtaja jooksul. Agendil on õigus agenditasule ka lepingute eest, mis sõlmiti isikuga, kellel agendi tegevuse tulemusena tekkis käsundajaga püsiv ärisuhe selliste lepingute sõlmimiseks, mida tavaliselt vahendas või sõlmis agent. Kindlustusandja peab vastavalt tema juhistele kantud kulud hüvitama ka juhul, kui need ületavad koos muu hüvitisega kindlustussumma.

Artikkel ‹ Rubriik - Vikerkaar

. Selle õiguse kasutamisel on tal ka vedaja õigused ja kohustused. Kui võlausaldaja nõuab kohustuse täitmist, kuid ei määra selleks täiendavat tähtaega, eeldatakse, et täitmiseks on antud mõistlik täiendav tähtaeg. Asja asendamisel müüja poolt algab aegumistähtaeg asendatud asja üleandmisest ostjale. Tasaarvestamine ei ole lubatud, kui vahetuskursid ei ole turul vabalt kujunenud.  Tasaarvestus toimub avalduse tegemisega teisele poolele. Vedaja võib saatjalt nõuda juhise järgimisega seotud kulude hüvitamist ning täiendava mõistliku veotasu maksmist. Maksevahendi abil tehtud toimingutest tuleb teatada kokkulepitud ajavahemike järel, maksevahendi omaja nõudmisel aga viivitamata. Kui seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselt patsiendi huve, ei või tervishoiuteenuse osutaja seda järgida.. Sellest kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.  Ühistranspordiks loetakse reisijate vedu Eestis kindlal liinil bussi, rongi, reisiparvlaeva või muu ühissõidukiga vastavalt sõiduplaanile, millega on võimalik avalikult tutvuda. Saatja nõudmisel allkirjastab vedaja veokirja. Teate võib asendada poliisi sisust eraldi esiletõstetud märkega poliisil. Tarbijale tuleb viivitamata teatada igast intressimäära muutmisest. Tähtajalise seltsingulepingu võib üles öelda üksnes mõjuval põhjusel. Lepingus tuleb märkida krediidivahendaja tasu protsentides krediidi netosummast või netohinnast. Kui valikuõigus on kolmandal isikul, teeb ta valiku sellest nii võlgnikule kui ka võlausaldajale teatamisega. Tarbija taganemise korral kannab asja tagastamise kulud pakkuja.  Pakkumise võib edastada tarbija faksile ja telefoni automaatvastajale või elektronpostiaadressile üksnes tarbija eelneval nõusolekul. Reisija võib anda reisikorraldajale rikkumise kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja. Pagas ei hõlma asju, mida veetakse kaubaveolepingu alusel. Kontopidaja ei või nõuda käsundiandjalt tasu kontoväljavõtte ega selle edastamise eest

Märkused